Algemene voorwaarden

Deze Voorwaarden bepalen de condities waaronder de Speler deze Website mag gebruiken, en de software die nodig is om te kunnen spelen en deel te nemen aan de Spelen.

Gelieve deze Voorwaarden aandachtig te lezen en een kopie ervan af te printen en te bewaren.

De Speler mag zich pas registreren op de Website, een Account aanmaken of spelen wanneer hij heeft bevestigd dat hij deze Voorwaarden aanvaardt door te klikken op 'Accepteer' hieronder. Zodra de Speler deze Voorwaarden heeft aanvaard, zal een contract van kracht worden en zijn tussen de Speler en Pas.Co bvba, dat zal beheerst worden door onderhavige Voorwaarden.

Wanneer iemand niet bereid is deze Voorwaarden te aanvaarden, mag die persoon niet spelen en zal hem de toegang tot de Spelen en de Spelsoftware worden geweigerd.

Als u vragen heeft in verband met deze Voorwaarden, gelieve dan contact op te nemen met onze klantendienst voor verduidelijking.

Pas.Co bvba kan ten allen tijde deze Voorwaarden wijzigen of amenderen zonder voorafgaande kennisgeving.

De servers worden gehost door Nucleus bvba, Noorderlaan133/8, 2030 Antwerpen.

 

A. Online Casino

1. DEFINITIES
De volgende definities worden gebruikt in deze Voorwaarden:
 
“Spelen”: hiermee worden alle spelen bedoeld waarvoor een vergunning B vereist is (geldspelen en kansspelen), zowel gratis spelen als spelen waarvoor moet worden betaald, die aan Spelers worden aangeboden op de Website.
“Spelsoftware”: verwijst naar de computerapplicatie of het programma.
“Speler”: is iemand die zich heeft geregistreerd om te spelen en die ouder is dan 21 jaar.
“Voorwaarden”: hiermee worden de voorwaarden bedoeld in onderhavig document
“Website”:  verwijst naar de Website http://www.36win.be en zijn diensten. De Website voorziet internetspelers van gratis spelen en spelen waarvoor moet worden betaald.
Operator”: de Website wordt beheerd door Pas.Co bvba, gevestigd te 9900 Eeklo, Boelare 61.
 
 
2. DOEL
Door het aanvaarden van deze Voorwaarden krijgt de Speler toegang tot de Website waar hij de Spelsoftware kan downloaden en/of gebruiken om gratis te spelen of te spelen tegen betaling. Deze spelen worden gerund door de Operator in opdracht van en vergund door de Belgische Kansspelcommissie.
 
 
3. REGISTRATIE
Er kan pas gespeeld worden nadat de Speler zich geregistreerd heeft en een Speelrekening heeft geopend.
Bij de registratie zal de Speler gevraagd worden aan de Operator persoonlijke informatie te verschaffen over zichzelf met inbegrip van doch niet beperkt tot zijn naam, adres, geboorteplaats en -datum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en bankgegevens.
Spelen die door de Operator worden aangeboden en die online toegankelijk zijn, zijn voorbehouden voor natuurlijke personen die wettelijk bekwaam zijn en minstens 21jaar oud, en voor wie het niet verboden is bij wet, door de Belgische Kansspelcommissie of door enige andere officiële instantie om deel te nemen aan kansspelen en/of geldspelen.
Vóór hij zich registreert op de Website moet de Speler nagaan of het land waar hij zijn woonplaats heeft de deelname aan gok-, geld- en kansspelen toelaat. De Speler is alleen verantwoordelijk voor deze verificatie, maar de Operator behoudt zich het recht voor de Speelrekening af te sluiten wanneer de Operator van mening is dat de Speler speelt in overtreding van de wetten of regels van het land waar hij zijn woonplaats heeft.
 
De Speler stemt ermee in enkel informatie te verstrekken die waar, juist, volledig en actueel is, en deze informatie te updaten zodat deze waar, juist, volledig en actueel blijft. Het is de verantwoordelijkheid van de SpeIer alleen om de Operator in te lichten over elke wijziging in zijn persoonlijke gegevens door zijn registratiegegevens te wijzigen.
De Operator behoudt zich het recht voor om personen die onjuiste of onnauwkeurige informatie verstrekken, de toegang tot de Website te beletten.
 
De Operator behoudt zich ook het recht voor naar eigen goeddunken te weigeren een rekening te openen wanneer hij vermoedt dat de Speler onjuiste of onnauwkeurige informatie verstrekt.
De Operator behoudt zich het recht voor de Speelrekening(en) af te sluiten en de gepaste stappen te ondernemen.
De Speelrekening is een persoonlijke rekening op naam van de Speler en kan geenszins worden overgedragen aan derden, zelfs niet gratis.
Slechts één tijdelijke rekening kan worden toegekend per Speler. Wanneer de tijdelijke rekening wordt afgesloten, kan de Speler een nieuwe tijdelijke rekening openen overeenkomstig dit artikel,
behalve wanneer de rekening werd afgesloten omwille van een geval van fraude of wanneer de rekening werd afgesloten ten gevolge van een verbod overeenkomstig de van kracht zijnde reglementering.
 
De Speler moet een Spelersnaam kiezen. De naam die door de Speler wordt gekozen als Spelersnaam mag niet aanstootgevend of lasterlijk zijn en mag de rechten van derden niet schenden. De Operator behoudt zich het recht voor de Spelersnaam te wijzigen met onmiddellijke ingang. Alleen de Spelersnaam zal gezien worden door andere Spelers.
De Speler moet zijn echte naam en identiteit gebruiken om zich te registreren.
Tenzij anders vermeld zijn al deze velden verplicht en zullen ze worden geverifieerd (met uitzondering van het wachtwoord):
 • Naam van de Speler (minimum 6 en maximum 8 karakters)
 • Wachtwoord (minimum 6 en maximum 8 karakters)
 • Bevestiging Wachtwoord
 • Titel
 • Voornaam
 • Familienaam
 • Adres
 • Gemeente/Stad
 • Land
 • Staat/Provincie
 • Postcode
 • GSM-nummer
 • Telefoonnummer
 • E-Mail
 • Bevestiging E-Mail
 • Geboortedatum
 • Geboorteland
 • Geboorteplaats
 • Beroep
 • IBAN (Internationaal Bankrekeningnummer)
 • Geslacht
 • Rijksregisternummer (voor Belgische inwoners) of Paspoortnummer voor personen die niet verblijven in België.
 • Waar heeft de Speler over ons gehoord?
 • Ik wil graag het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen ontvangen per e-mail. Ik kan ten allen tijde de inschrijving op deze dienst ongedaan maken (vakje aankruisen)
 • Ik bevestig dat:
  • ik minstens 21 jaar oud ben (vakje aankruisen)
  • ik de Voorwaarden heb gelezen en aanvaard (vakje aankruisen)
  • ik geen van de volgende beroepen uitoefen: magistraat, notaris, gerechtsdeurwaarder of lid van het politiekorps (vakje aankruisen)
 
Het gekozen wachtwoord blijft strikt vertrouwelijk en persoonlijk.
Door te klikken op de knop "Spelersprofiel/Profiel Bewerken" op de homepagina van de Website kan de Speler ten allen tijde zijn persoonlijke informatie en profiel wijzigen met uitzondering van zijn naam, zijn geboortedatum en -plaats en zijn Spelersnaam.
Door te klikken op "Spelersprofiel/Wachtwoord Wijzigen” kan de Speler zijn wachtwoord wijzigen (door zijn huidig wachtwoord in te geven en het nieuwe wachtwoord twee maal in te geven).
De Operator kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van het feit dat de Speler zijn wachtwoord niet personaliseert of dat hij zijn wachtwoord bekendmaakt.
Zodra de Operator de Spelersnaam heeft gevalideerd, kan de Speler die niet meer wijzigen.
 
De Speler moet de Operator (dienst customer support) onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn login-gegevens of wanneer de Speler denkt dat één van zijn login-gegevens niet meer vertrouwelijk is.
De Operator behoudt zich het recht voor de Speler te vragen zijn login-gegevens te veranderen wanneer de Operator van mening is dat deze gegevens niet langer voldoende veiligheid kunnen garanderen. Indien er een probleem is behoudt de Operator zich het recht voor de toegang van de Speler tot de Website tijdelijk of permanent op te schorten.
Indien de Speler zijn wachtwoord vergeet, kan hij klikken op de link "WACHTWOORD VERGETEN?" en zijn naam en e-mailadres ingeven. De Operator zal informatie doorsturen over het verzoek tot resetten van het wachtwoord.
Indien de Speler zijn Spelersnaam zou vergeten, kan hij contact opnemen met de dienst Customer Support.
 
De Speler blijft alleen verantwoordelijk in het geval hij geen toegang kan krijgen tot zijn rekening doordat hij zijn login-gegevens vergeten is.
Zodra de Speler het registratieformulier heeft ingevuld, waarvan de gegevens hierboven beschreven zijn, zal hij een e-mail ontvangen met een hypertext link die de Speler in staat zal stellen zijn rekening te activeren.
De Speler moet op deze link klikken die hem naar een Website zal sturen waar de Speler zal worden geïnformeerd dat zijn tijdelijke rekening werd geactiveerd.
Dan kan de Speler toegang krijgen tot zijn ‘Speelrekening’; de Speler zal echter nog geen toegang hebben tot real money spelen. De Speler zal enkel toegang hebben tot demo-geldspelen.
 
Om toegang te krijgen tot de spelen en te spelen in de real money en play money modus, dient de Speler een unieke activeringscode in te geven die gekend is als “fiche” in zijn veld “Spelersprofiel” onder de knop “Fiche toevoegen”.
Deze code wordt door de Kansspelcommissie naar het e-mailadres van de Speler gestuurd. De Speler zal pas toegang hebben tot de spelen in real money modus nadat hij deze code heeft ingegeven. Eenmaal de code is ingegeven als tijdelijke rekeninghouder kan de Speler spelen in de real money en demo-money modus. Het is echter mogelijk dat bij de registratie de fiche automatisch ingegeven wordt door het systeem. In dat geval zal de Speler geen e-mail ontvangen en zal hij zijn fiche niet manueel moeten invoeren.
 
Om de registratieprocedure te beëindigen en een permanente rekeninghouder te worden, wat de Speler de mogelijkheid biedt geld te storten en zijn winsten te innen, moet de Speler geldige identiteitsbewijzen voorleggen en een kopie van een document dat bewijst dat zijn IBAN geldig is.
Door zijn registratie verbindt de Speler zich ertoe de Website, evenals elk ander element dat ermee verbonden is en/of er deel van uitmaakt, zoals hyperlinks, software, databank, redactionele artikelen, graphics, enz., te gebruiken overeenkomstig deze Voorwaarden en in overeenstemming met het doel van de Spelen die worden aangeboden door de Operator.
Door zich te registreren aanvaardt de Speler deze Voorwaarden. De Speler wordt ervan op de hoogte gesteld dat, in het belang van mogelijke aanpassingen nodig voor de ontwikkeling van de Website en/of het gebruik ervan,
de Operator zich het recht voorbehoudt deze Voorwaarden en de regels van de spelen die op de Website worden aangeboden, eenzijdig en zonder verdere kennisgeving te wijzigen.
 
De Operator zal zijn best doen om Spelers te informeren over alle grote wijzigingen van deze Voorwaarden. Het is echter de verantwoordelijkheid van de Speler om te lezen over en zichzelf op de hoogte te houden van wijzigingen van de Voorwaarden, ook na zijn registratie.
Elke verbinding van de Speler met de Website houdt een aanvaarding in van de aangebrachte wijzigingen. Door de functie te gebruiken van zijn browser kan de Speler ten allen tijde toegang krijgen tot de Voorwaarden en deze uitprinten.
 
 
Art. 3 – DEELNAME EN WERKING VAN DE REKENING
 
3.1. Unieke rekening
De Speler mag slechts één rekening openen.
 
3.2 Rekening geblokkeerd of afgesloten
Er kan uitsluitend worden deelgenomen aan de Spelen via elektronische weg op de Website die toegankelijk is via eender welke apparatuur, in het bijzonder een computer, mobiele telefoon of elk ander apparaat waarmee men toegang heeft tot het internet.
Men neemt individueel en persoonlijk deel aan de spelen.
Elke Speler moet voor zichzelf spelen en zal noch rechtstreeks noch onrechtstreeks zijn toevlucht nemen tot eender welke geautomatiseerde verzoeken om toegang te krijgen tot de Website.
Elke poging van de Speler om zijn toevlucht te nemen tot ongeoorloofde hulp van artificiële intelligentie bij het deelnemen aan één van de aangeboden Spelen zal leiden tot het blokkeren van zijn rekening en tot zijn tijdelijke of definitieve uitsluiting, zonder het recht om daartegen in beroep te gaan.
Het is absoluut verboden om via eender welke procedure de werking van de aangeboden Spelen te wijzigen of te proberen wijzigen, meer bepaald met de bedoeling om de resultaten of eender welk aspect dat het resultaat en/of de winnaars van een spel bepaalt, te wijzigen.
De Operator zal een Speelrekening onmiddellijk afsluiten onder de volgende omstandigheden (niet-limitatieve opsomming):
het is de Speler verboden te spelen door de toepassing van de van kracht zijnde regels of besluiten van een overheidsinstantie,
de Speler heeft de bepalingen van deze Voorwaarden niet nageleefd,
de Speler is schuldig aan fraude of er bestaan vermoedens van ongeoorloofde activiteiten, daden van piraterij of pogingen tot ongeoorloofd gebruik van de Website en/of de Spelsoftware en/of de Serversoftware,
de Speler heeft de Spelregels, die permanent toegankelijk zijn op de Website, niet gerespecteerd, meer bepaald in het geval van een collusie tussen Spelers, fraude, toevlucht tot geautomatiseerde software enz.,
de Operator is van mening dat een Speler zich ingelaten heeft met of gepoogd heeft zich in te laten met een frauduleuze, illegale, bedrieglijke of ongepaste activiteit bij het gebruiken van de Website, en eender welke andere manipulatie van de Spelen,
de Speler heeft een poging gedaan tot of heeft effectief een frauduleuze betaling verricht, met inbegrip van doch niet beperkt tot het gebruik van een gestolen bankpas, of hij heeft zich ingelaten met het witwassen van geld,
en de Operator heeft het recht elke actie te ondernemen die hij passend acht, met inbegrip van, doch zonder beperking en in overeenstemming met de van toepassing zijnde regels:
de onmiddellijke opschorting van de toegang van de Speler tot de Website (de rekening zal de status hebben van een gedesactiveerde rekening);
de afsluiting van de rekening van de Speler bij de Operator;
beslaglegging op de fondsen op de rekening van de Speler;
het overmaken van deze informatie (met inbegrip van de identiteit van de Speler) aan de financiële autoriteiten, de relevante autoriteiten en/of elke persoon of instelling die bij wet gerechtigd is om dergelijke informatie te ontvangen;
het ondernemen van wettelijke stappen tegen de Speler.
 
 
ART. 4 – TRANSACTIES EN BETALINGEN
Elke Speler is volledig verantwoordelijk voor de goede werking van zijn rekening en voor de betaling van sommen die de Speler eventueel aan de Operator verschuldigd is. De Speler verbindt zich er uitdrukkelijk toe zich niet te verzetten tegen of bij zijn bank om eender welke reden geen betaling aan de Operator in te trekken van een bedrag dat op rekening van de Operator is geboekt via zijn bankpas.
 
4.1. Verantwoordelijkheid
De Operator kan reden hebben om de Speler te vragen naar de gegevens van zijn bankrekening.
De Speler wordt ervan op de hoogte gesteld dat hij onder geen beding een betaalmethode mag gebruiken die toebehoort aan een derde.
Ingevolge de informatie die door de Speler werd verstrekt ten tijde van de registratie, behoudt de Operator zich het recht voor de kredietwaardigheid van een Speler te verifiëren, met de hulp van financiële instellingen en betaaldiensten van derden.
 
4.2. Verificatie
De Operator behoudt zich het recht voor gebruik te maken van elektronische gegevensverwerkers van betalingsinstellingen van derden en/of financiële instellingen die betalingen, gedaan door de Speler, beheren.
Op voorwaarde dat deze derden de bepalingen van onderhavige Voorwaarden in acht nemen, verklaart de Speler zich ermee akkoord dat hij gebonden zal zijn door de bepalingen van de voormelde elektronische betaalmethodes van derden en/of van financiële instellingen.
In geval er een vermoeden bestaat van frauduleuze betaling, met inbegrip van het gebruik van gestolen bankpassen, of in het geval van enige andere frauduleuze activiteit (waardoor de betaling wordt verhinderd), behoudt de Operator zich het recht voor de rekening van de Speler te blokkeren, elke betaling die eventueel gedaan is te herroepen en alle winsten die onterecht zouden zijn overgemaakt terug te vorderen.
 
4.3. Fraude
De Operator behoudt zich ook het recht voor om overheidsinstanties of bevoegde entiteiten (met inbegrip van financiële instellingen) op de hoogte te stellen van elke frauduleuze betaling of ongeoorloofde activiteit en om een beroep te doen op incassobureaus om verschuldigde sommen te innen.
De Operator kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor het frauduleuze gebruik van bankpassen of gestolen bankpassen, ongeacht of de diefstal ervan al dan niet werd aangegeven door de kaarthouder.
Als de Operator vermoedt dat een Speler niet de vereiste minimumleeftijd heeft bereikt die nodig is om te kunnen spelen, zal de Operator hem onverwijld alle ingezette bedragen terugbezorgen. Bovendien zullen alle winsten die de Speler heeft vergaard geconfisqueerd worden tot de Speler het onweerlegbare bewijs heeft geleverd dat hij de minimumleeftijd om te mogen spelen heeft bereikt.
 
4.4. Financiële belangen
Er wordt geen interest betaald op bedragen die gestort zijn op de rekening van de Speler.
 
4.5. Storten en opnemen van geld
Het overmaken van tegoeden is pas mogelijk na volledige validatie van de Speelrekening door de Operator.
Het opnemen van geld kan slechts aanvaard worden wanneer de volgende zaken gevalideerd zijn door de Operator:
 
•         Gevalideerde Speelfiche
•         Geldige kopie van een identiteitsbewijs
•         Kopie van de IBAN-code
 
De Operator behoudt zich het recht voor alle informatie of documenten op te vragen die hij nodig acht om stortingen of geldopnames te valideren.
 
4.6 Commissies en verwerkingsdeadlines.
De Operator neemt geen commissie op stortingen of geldopnames, ongeacht de betaalmethode. Anderzijds kunnen aan de Speler, afhankelijk van de gebruikte betaalmethode, kosten worden opgelegd door zijn bankinstelling of operator van betaaldiensten. Wanneer aan de Speler bijkomende bankkosten worden gefactureerd, kan de Operator niet verantwoordelijk worden gehouden. Daarom is het raadzaam dat de Speler op voorhand informatie vraagt over mogelijke transactiekosten bij zijn financiële instelling of operator van betaaldiensten.
Zodra het verzoek van de Speler gevalideerd is, worden stortingen door middel van een bankpas of andere betaalmethodes onmiddellijk uitgevoerd, tenzij er technische problemen zijn.
 
4.7 Opeenvolgende stortingen en geldopnames zonder dat er wordt gespeeld
De Operator behoudt zich het recht voor administratiekosten ten belope van 15% aan te rekenen op transacties (geldopnames en stortingen) die niet zijn aangewend om deel te nemen aan spelen aangeboden door de Operator.
 
4.8 Standaardstorting en limieten voor geldopname
Stortingen:
 
•         Min.: 20€
•         Max: 2500€
 
Opnames:
•         Min.: 10€
•         Max: 3000€/opname
 
 
Art. 5 – BONUS
36Win.be kan 1 of meerdere bonussen, bonuscodes en/of promoties aanbieden.
  De bonus die aan de spelersrekening wordt toegevoegd dient te worden gebruikt volgens de toegewezen regels.
De Bonuscodes aangeboden door 36Win.be kunnen technisch gezien ingevoerd worden zonder voorafgaande storting(en). Het is echter belangrijk te weten dat u als speler slechts rechtmatig een bonuscode mag gebruiken nadat u ten minste 20€ heeft gestort op uw spelersrekening.
  36Win.be behoudt zich het recht om te allen tijde bonussen en speciale acties in te trekken, voor zowel één bepaalde speler als een groep spelers.
De Algemene bonusvoorwaarden blijven steeds van toepassing.
 

5.1 DE EERSTE STORTINGSBONUS:

 1. De eerste stortingsbonus is enkel geldig voor nieuwe 36Win.be klanten.
 2. De eerste stortingsbonus zal automatisch aan de bonusbalans toegevoegd worden nadat de eerste storting succesvol uitgevoerd werd en zal gelijk staan aan 100 % van het bedrag van de eerste storting, met een maximum van 100 EUR.
 3. Maximum één eerste stortingsbonus per speler.
 4. Om een opvraging van het volledig bedrag van de spelersrekening te kunnen bekomen, moet het bonusbedrag binnen de 183 dagen (half jaar) : 
  a) minstens 30 keer rondgespeeld worden op Dice Games en /of Dice Slots. 
  b) minstens 30 keer worden ingezet als weddenschap. De weddenschappen tellen mee voor het totaal zodra ze zijn geplaatst ( enkel de weddenschappen met noteringen van 1.4 en hoger tellen mee).
 5. De eerste stortingsbonus kan enkel worden aangewend voor Dice Games en Sportweddenschappen
 6. De bonus komt automatisch te vervallen in geval van een opvraging vooraleer er aan de bonusvoorwaarden (zie 4a en 4b hierboven) is voldaan.
 7. In het geval van een geschil is de beslissing van de 36Win.be klantendienst bindend. Hiertegen kan niet in beroep gegaan worden.
 8. 36Win.be behoudt zich het recht voor de promotie ten allen tijde stop te zetten, aan te passen of op te schorten zonder voorafgaande correspondentie.

 

5.2 PROMOCODE BONUS:

 1. De promocode bonus is enkel geldig voor geregistreerde 36Win.be-klanten.
 2. Het bedrag van de promocode bonus zal, na het invoeren van een geldige code, automatisch aan de spelersrekening worden toegevoegd.
 3. De Bonuscodes aangeboden door 36Win.be kunnen enkel worden ingevoerd indien u ten minste 20€ heeft gestort op uw spelersrekening in de laatste 90 dagen.
 4. Elke klant mag elke promocode slechts eenmaal gebruiken.
 5. Om een opvraging van het volledig bedrag van de spelersrekening te kunnen bekomen, moet het bonusbedrag binnen de 183 dagen (half jaar) : 
  a) minstens 30 keer rondgespeeld worden op Dice Games en /of Dice Slots. 
  b) minstens 30 keer worden ingezet als weddenschap. De weddenschappen tellen mee voor het totaal zodra ze zijn geplaatst ( enkel de weddenschappen met noteringen van 1.4 en hoger tellen mee).
 6. De promocode bonus kan enkel worden aangewend voor Dice Games en Sportweddenschappen
 7. De (promocode) bonus komt automatisch te vervallen in geval van een opvraging vooraleer er aan de bonusvoorwaarden (zie 5a en 5b hierboven) is voldaan.
 8. In geval van geschil, is de beslissing van de klantendienst van 36Win.be bindend. Hiertegen kan niet in beroep gegaan worden.
 9. 36Win.be behoudt zich het recht voor deze promotie(s) te allen tijde aan te passen of stop te zetten zonder voorafgaande mededeling.
 
 
  Art. 6 – CHAT MESSAGES
Boodschappen geschreven door Spelers op het Discussieforum van de Website mogen de rechten van derden niet schenden noch het imago van de Website of de Operator schaden.
De Speler verbindt zich ertoe de basisregels van goed gedrag en beleefdheid in acht te nemen, meer bepaald:
 
-          Beleefd blijven tegenover de mensen met wie hij communiceert;
-          Persoonlijke aanvallen vermijden;
-          En het diverse malen posten van dezelfde boodschap vermijden.
 
Het is Spelers formeel verboden om boodschappen te sturen (niet-limitatieve opsomming):
 
-          van pedofiele aard;
-          van pornografische aard;
-          die opzettelijk schade berokkenen aan het leven en de persoonlijke integriteit;
-          die verband houden met seksuele agressie, rechtvaardiging van misdaden, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, misdaden en misdrijven van collaboratie met de vijand;
-          die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld tegen een persoon of een groep personen omwille van hun afkomst of het feit dat ze al dan niet behoren tot een etnische groep, natie, ras of religieuze overtuiging.
-         die indruisen tegen de openbare orde en de goede zeden, of die van een schadelijke, bedreigende of beledigende aard zijn;
-          die een vorm van pesterij zijn, of die vulgair, obsceen, of bedreigend zijn voor het privé-leven van anderen, die haatdragend zijn, enz., of die rechtstreeks of onrechtstreeks aanzetten tot zelfmoord;
-          die lasterlijk en/of beledigend zijn;
-          die op eender welke wijze schadelijk zijn voor minderjarigen.
-          Boodschappen die indruisen tegen de geest van de Website (boodschappen waarin een bepaald standpunt wordt ingenomen of die een mening uitdrukken van politieke of religieuze aard, en grove, buitensporige of ongepaste boodschappen)
-          Boodschappen die andere Spelers of de Operator misleiden door het zich onrechtmatig toe-eigenen van de naam van andere personen of de naam van de Operator en meer bepaald, door zich voor te doen als een werknemer, medewerker of partner van de Opeator.
 
De Operator behoudt zich het recht voor een Speler uit te sluiten van het chatforum.
Elke Speler is alleen verantwoordelijk voor de inhoud van de boodschappen die hij post op het chatforum. De Operator kan geenszins verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, en meer bepaald de illegale aard van de inhoud in het licht van de van kracht zijnde regels, of voor enig verlies of enige schade ten gevolge van het gebruik van (een deel van) de inhoud die wordt getoond en overgedragen via instant messaging.
In het bijzonder wordt de Speler op de hoogte gesteld van het gebrek aan veiligheid inherent aan de functie die beschikbaar is op zijn computer, waardoor Login-gegevens automatisch worden bewaard, en hij verklaart dat hij de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor het gebruik en de mogelijke gevolgen van het gebruik van die functie.
 
-          Login-gegevens worden geacht te zijn ingevoerd door de Speler zelf of door een persoon naar behoren door hem gemachtigd.
 
Bijgevolg kan de Operator onder geen beding verantwoordelijk worden gehouden voor consequenties die schadelijk zijn voor de Speler en die het gevolg zijn van een ongeoorloofd, frauduleus of verkeerd gebruik van de Login-gegevens en van het feit dat een derde die niet uitdrukkelijk gemachtigd was door de Speler toegang heeft gehad tot de Website. Bijgevolg blijft de Speler alleen verantwoordelijk voor het feit dat hij geen toegang kan krijgen tot zijn rekening als hij zijn Login-gegevens vergeet (er bestaan trouwens procedures om die gegevens te recupereren). Elk ongeoorloofd gebruik van de Login-gegevens van de Speler moet onverwijld aan de Operator worden gemeld door contact op te nemen met de dienst Customer Support. Zo wordt het mogelijk een einde te stellen aan de gevolgen van het frauduleus gebruik, zodra de Speler zijn verzet heeft geregistreerd.
 
 
Art. 7 – VERBODEN GEBRUIK VAN DE WEBSITE
 
7.1 Algemeen
Het is ten strengste verboden voor alle Spelers de veilgheidsmaatregelen die door de Operator zijn ingesteld, (te trachten) terzijde te schuiven of te omzeilen.
 
7.2 Illegale fondsen en ongeoorloofde activiteiten
De Speler verklaart aan en garandeert de Operator dat de fondsen die hij gebruikt om te spelen op de Website niet illegaal zijn, en hij verbindt zich ertoe de Website niet te gebruiken met het doel fondsen over te maken of een frauduleuze of ongeoorloofde activiteit uit te oefenen, of een of andere verboden transactie (met inbegrip van het witwassen van geld), overeenkomstig de wetten van de rechtsgebieden waaraan hij is onderworpen.
De Operator behoudt zich het recht voor om eenzijdig elke inzet van de Speler te beperken of te weigeren wanneer hij vermoedens heeft van een illegale activiteit of transactie.
Als de Operator ook maar de minste twijfel heeft over het feit of de Speler betrokken is of geweest is bij frauduleuze, illegale of oneerlijke activiteiten, met inbegrip van doch niet beperkt tot activiteiten die verband houden met het witwassen van geld, of over het feit dat hij de onderhavige Voorwaarden heeft geschonden, zal zijn toegang tot de Website onmiddellijk verboden worden en zijn rekening onbruikbaar gemaakt. De Operator behoudt zich ook het recht voor om de Speler de toegang te verbieden tot alle andere Websites of andere servers van de Operator.
In het geval dat het lidmaatschap van de Speler beëindigd wordt of dat zijn rekening wordt geblokkeerd, is de Operator geenszins verplicht om de bedragen die eventueel op zijn rekening staan terug te betalen.
De Operator behoudt zich het recht voor de bevoegde instanties, andere providers van internetdiensten, banken, bedrijven die betaalpassen uitgeven, providers van elektronische betaalmethodes of andere financiële instellingen van deze feiten op de hoogte te stellen.
 
 
Art. 8 – INTELLECTUELE EIGENDOM
"Distinctive Signs" verwijst naar de merken, de namen, tekens en commerciële namen, domeinnamen of URL’s, logo’s, foto’s, databanken, geluiden, video’s, animaties, beelden, teksten, enz. van de Operator die gebruikt worden op de Website. Dit is een niet-limitatieve opsomming.
Elke ongeoorloofde reproductie van Distinctive Signs is een inbreuk waarvoor men civielrechtelijk en strafrechtelijk kan worden vervolgd.
Alle softwarepakketten die gebruikt worden op de Website, evenals die waartoe de Website toegang verleent, en alle teksten, commentaren, illustraties of afbeeldingen die gereproduceerd worden op de Website en die waartoe de Website toegang verleent, zijn auteursrechtelijk beschermd en de ongeoorloofde reproductie ervan is een inbreuk waarvoor men civielrechtelijk en strafrechtelijk kan worden vervolgd.
 
 
Art. 9 – BESCHERMING VAN GEGEVENS
 
9.1 Verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens
De Speler is alleen verantwoordelijk voor de gegevens die hij meedeelt aan de Operator en hij verklaart dat de gegevens die verstrekt zijn op het ogenblik dat zijn gepersonaliseerde account werd aangemaakt volledig en juist zijn.
Deze persoonlijke gegevens worden bijgehouden door de Operator tot de Speelrekening wordt afgesloten, behalve wanneer gegevens nodig zijn voor het bewijzen van een recht of een contract. In dat geval mogen de gegevens door de Operator worden bijgehouden voor een langere periode.
 
9.2 Verplichting tot kennisgeving en waarschuwing
De Speler erkent dat de Operator hem geïnformeerd heeft over en zijn aandacht gevestigd heeft op de regels die van toepassing zijn op het gebruik van de Website.
De Operator adviseert de Speler geen data over zichzelf mee te delen per e-mail of fax of op enige andere manier, tenzij de Operator hem uitdrukkelijk verzocht heeft zulks te doen. Het is de verantwoordelijkheid van de Speler om op degelijke wijze te verifiëren dat dergelijk verzoek inderdaad uitgaat van de Operator.
 
9.3 Opslag van gegevens en veiligheid van de gegevens.
De persoonlijke informatie van de Speler wordt opgeslagen op de spelservers van de Operator. Geen enkele onbevoegde derde heeft toegang tot die informatie.
Al deze gegevens worden geregistreerd in gecodeerde en veilige bestanden. Als een derde zich toegang verschaft tot die bestanden, verbindt de Operator zich ertoe zijn uiterste best te doen om de informatie in die bestanden onleesbaar te maken.
De Operator verbindt zich ertoe alle nuttige voorzorgsmaatregelen te nemen met betrekkking tot de aard van de gegevens en de risico’s die verbonden zijn aan de verwerking ervan, de veiligheid van de persoonlijke gegevens in verband met de Speler te beschermen, en in het bijzonder ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet verkeerd worden voorgesteld of beschadigd of dat onbevoegde derden zich er geen toegang toe kunnen verschaffen.
Om de Website te beheren kunnen de gegevens meegedeeld worden aan de service providers van de Operator.
De Website host heeft niet het recht de persoonlijke gegevens van de Speler waartoe hij verplicht toegang moet hebben te gebruiken, behalve om de uitvoering van de technische diensten van hosting en het beheer van de databanken te verzekeren waartoe hij contractueel verplicht is ten opzichte van de Operator.
Het bedrijf dat het gaming platform heeft ontwikkeld heeft niet het recht de persoonlijke gegevens van de Spelers waartoe het bedrijf verplicht toegang moet hebben te gebruiken, behalve om de uitvoering van de technische diensten, het onderhoud, software updates, dringende herstellingen, monitoring en het beheer van de databanken te verzekeren waartoe het bedrijf contractueel verplicht is ten opzichte van de Operator.
 
9.4 Aanvraag tot het recht van toegang
Alle aanvragen tot het recht van toegang van zijn persoonlijke gegevens en verbetering ervan kunnen schriftelijk gedaan worden en ondertekend door degene die de aanvraag indient, met vermelding van het adres naar waar het antwoord dient te worden gestuurd, en vergezeld van een bewijs van identiteit. Deze aanvragen moeten worden verzonden naar het Customer Support Team.
Customer Support zal op de aanvraag antwoorden binnen één (1) maand na ontvangst ervan, op voorwaarde dat de aanvraag voldoende nauwkeurig is en dat ze alle elementen bevat die nodig zijn om te kunnen antwoorden. Als dat niet het geval is, zal de Operator vragen om de aanvraag te vervolledigen.
De Speler verbindt zich ertoe zijn persoonlijke gegevens up-to-date te houden wanneer zulks nodig zou zijn. De Speler kan ten allen tijde zijn persoonlijke gegevens die verstrekt werden op het ogenblik van zijn online registratie op de Website wijzigen en updaten door te klikken op de knop "Spelersprofiel/Profiel Bewerken" op de homepagina.
De Operator behoudt zich het recht voor de persoonlijke gegevens te updaten.
De Operator behoudt zich het recht voor persoonlijke gegevens die verstrekt werden door de Speler over te maken, ofwel om aan een wettelijke verplichting te voldoen of in toepassing van een beslissing van een rechtbank of officiële instantie.
 
Art. 10 – VEREISTEN INZAKE SOFTWARE EN HARDWARE
Om verbinding te maken met de Website moet de Speler nagaan of zijn hardware en software, evenals zijn internetconnectie, compatibel zijn met de leveringsvoorwaarden van de Website. De Operator raadt aan de meest recente versie van Acrobat Flash Player te gebruiken, samen met:
Hardware en operating system:
PC: Windows XP en latere versies
Macintosh: Mac OS X en latere versies
Browser software:
Internet Explorer,
Firefox
Safari met geactiveerd JavaScript.
Soort connectie: minstens ADSL 512.
Als de Speler niet beschikt over deze minimum configuratie, bestaat het risico dat hij niet zal kunnen genieten van de online diensten die door de Operator worden aangeboden.
 
 
ART. 11 – DUUR EN BEËINDIGING
 
11.1 Duur
Deze Voorwaarden beheersen de relatie tussen de Speler en de Operator vanaf het ogenblik van validatie van de registratie van de Speler tot de beëindiging van de registratie van de Speler, tenzij, om eender welke reden, anders bepaald in deze Voorwaarden en behoudens rechten en plichten die uitdrukkelijk zijn aanvaard vóór de beëindiging.
 
11.2 Beëindiging door de Operator
De Operator behoudt zich het recht voor de registratie te beëindigen en zonder kennisgeving de rekening van de Speler af te sluiten als:
•         de rekening van de Speler ongebruikt blijft gedurende een onafgebroken periode van twee (2) jaar;
•         de Operator oordeelt dat de Speler één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden heeft geschonden;
•         de Operator een daad van piraterij vaststelt of een poging om de Website, de Client Software en/of de Server Software op illegale wijze te gebruiken.
 
11.3 Beëindiging door de Speler
De Speler kan ten allen tijde zijn registratie beëindigen en zijn rekening afsluiten.
 
11.4 Na de beëindiging
Na de beëindiging, om eender welke reden, verbindt de Speler zich ertoe:
 
•         de Software niet langer te gebruiken;
•         de Software te verwijderen van zijn computer en alle documentatie te vernietigen die hij in zijn bezit of onder zijn hoede heeft, waarover hij beschikt, of waarover hij de controle heeft.
 
De Partijen zullen niet langer verplichtingen hebben jegens elkaar na de beëindiging van de registratie, tenzij, om eender welke reden, anders bepaald in deze Voorwaarden en behoudens rechten en plichten die uitdrukkelijk zijn aanvaard vóór de beëindiging.
 
 
ART. 12 – BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VERKLARING VAN VRIJWARING
 
12.1 Algemene beperkingen
Deze Voorwaarden worden verstrekt zonder enige vorm van garantie, noch expliciet noch impliciet, met inbegrip van doch niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid of niet-schending.
De Operator zal niet aansprakelijk zijn voor bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of gevolgschade van enigerlei aard, of voor eender welke schade ten gevolge van verlies van gebruik, gegevens of voordelen, onafhankelijk van het feit of hij al dan niet op de hoogte werd gesteld van mogelijke schade, en op basis van elk aansprakelijkheidprincipe, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze informatie. Deze Voorwaarden kunnen technische fouten of drukfouten bevatten.
 
12.2 Beschikbaarheid van de Website en zijn diensten
De Operator zal ernaar streven de Website beschikbaar te maken 24 uur per dag en 7 dagen per week. Toch kan de Website offline zijn of kan de toegang tot de Website onderbroken worden tijdens onderhoudswerken, updates van hardware of software, dringende herstellingen aan de Website of ten gevolge van omstandigheden waarover de Operator geen controle heeft (zoals bijvoorbeeld storingen op het vlak van verbindingen en telecommunicatie).
De Operator verbindt zich ertoe alle redelijke stappen te nemen om dergelijke storingen te vermijden, voor zover deze toe te schrijven zijn aan de Operator. De Speler erkent en aanvaardt dat de Operator geen enkele verantwoordelijkheid op zich neemt voor het feit dat de Website niet beschikbaar is, of dat de toegang tot de Website is opgeschort of onderbroken.
 
12.3 Verantwoordelijkheden
Het is de verantwoordelijkheid van de Speler ervoor te zorgen dat hij alle nationale en internationale wetten, regels, richtlijnen, enz. die bij de Speler van toepassing zijn, begrijpt en volledig naleeft.
In geen geval zal de Operator verantwoordelijk zijn voor onrechtstreekse of niet te voorziene schade zoals, meer bepaald doch niet beperkt tot, gemiste winsten, verlies van opportuniteiten, de kost voor het verwerven van een dienst of voor het vervangen van technologische toepassingen.
De Operator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor aanspraken van derden ten opzichte van Spelers.
In geen geval zal de Operator aansprakelijk zijn voor kosten die door een Speler zijn gemaakt bij het indienen van een eis tot schadevergoeding.
De Operator zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor kosten gemaakt door een Speler voor overdisposities in verband met stortingen op de rekening van de Speler, die gebeurd zijn via onze betaalsystemen. Het is de verantwoordelijkheid van de Speler ervoor te zorgen dat voor hen voldoende fondsen beschikbaar zijn voordat een storting wordt gedaan naar hun Speelrekeningen via het betaalsysteem.
 
De Operator zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor kosten gemaakt door een Speler voor overdisposities die het gevolg zijn van meerdere stortingen naar een Speelrekening door het foutieve gebruik van betaalsystemen. Het reloaden van een cash deposit transactiepagina is een misbruik van betaalsystemen en als dusdanig zal de Operator niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor debetkosten of kosten die zouden kunnen gemaakt worden door misbruik van betaalsystemen. De Operator heeft het recht naar eigen goeddunken elke participatie op te schorten of in te trekken.
Persoonlijke gegevens van alle Spelers blijven vertrouwelijk tenzij Spelers ermee akkoord gaan dat hun gegevens in de toekomst gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden.
De Operator zal niet aansprakelijk zijn voor verliezen van eender welke aard ten gevolge van de annulering van een Spel, met inbegrip van het verlies van de kans, voor eender welke reden, om deel te nemen aan het Spel.
In het bijzonder, doch zonder afbreuk te doen aan de algemene aard van hetgeen voorafgaat, zal de Operator niet aansprakelijk zijn jegens anderen:
 
•         in het geval van overmacht,
•         voor een storing van, of beschadiging of vernietiging van het centrale computersysteem of de opgeslagen gegevens van de Operator, of een deel ervan,
•         voor vertragingen, schade, fouten of weglatingen ten gevolge van een storing van telecommunicatiesystemen of andere systemen voor gegevensoverdracht of voor vertragingen die leiden tot het niet ontvangen van een uitnodiging tot deelname aan een bepaalde spelronde.
•         de gevolgen van virussen of computer bugs, gebreken of technische storingen.
•         voor eender welke storingen van technische aard of op het vlak van hardware en software waardoor de deelname aan één van de spelen die op de Website worden aangeboden beperkt of belet wordt, of waardoor het IT-systeem van de Speler wordt beschadigd.
 
De Operator zal niet aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van overmacht, het uitbreken van vijandelijkheden, een opstand, burgerlijke onrust, daden van terrorisme, het optreden van een Regering of overheidsinstantie (met inbegrip van de weigering of de intrekking van eender welke vergunning of goedkeuring), brand, explosie, overstroming, orkaan, diefstal, opzettelijke beschadiging, staking, lock-out, of een industriële actie van gelijk welke aard.
Het is de verantwoordelijkheid van de Speler om alle gepaste maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of de software die op zijn IT-apparatuur is geïnstalleerd te beschermen tegen elke mogelijke aanval (virussen, spam mail, Trojaanse paarden, bugs enz.).
De Operator kan onder geen beding verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat de Speler problemen ondervindt of dat het voor hem onmogelijk is een verbinding te maken met het internet.
De Speler aanvaardt de aansprakelijkheid voor elke schade die veroorzaakt kan zijn door het msibruik van de gegevens van zijn Account op het Internet.
 
12.4 Upgrade, opschorting, annulering
De Operator kan geenszins verantwoordelijk worden gehouden en Spelers kunnen geen enkele schadevergoeding vorderen:
voor het niet-beschikbaar zijn van de Website ten gevolge van upgrades, updates of wijzigingen van de inhoud van de Website
voor een onderbreking of opschorting van één of meerdere van de Spelen of diensten die op de Website worden aangeboden. De Operator kan ten allen tijde de Spelen of diensten onderbreken of opschorten zonder kennisgeving en zonder daarvoor enige verantwoording te moeten geven.
indien, om redenen buiten de wil van de Operator, één of meerdere Spelen of diensten worden gewijzigd, opgeschort of geannuleerd.
 
12.5 Links naar Websites van derden
De Operator kan op de Website eenvoudige links aanbieden naar andere websites van derden.
Aangezien de Operator niet in de positie verkeert om de inhoud van deze Websites van derden te controleren, is de Speler volledig verantwoordelijk voor alle bezoeken aan deze Websites en bezoekt hij deze Websites op eigen risico.
De Operator wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de beschikbaarheid, de inhoud of de wettigheid van de Websites van derden.
De Speler erkent dat de Operator geen verantwoordelijkheid op zich neemt voor verliezen of schade die kunnen veroorzaakt zijn door zich toegang te verschaffen tot of door te surfen op Websites van derden. De Operator zal geen hyperlinks aanbieden naar Websites waarvan de inhoud redelijkerwijs als onwettig zou kunnen worden beschouwd. De Operator verkeert echter niet in een positie om de inhoudelijke ontwikkelingen van Websites van derden te controleren nadat de link gelegd is.
 
 
ART. 13 - BEWIJSCLAUSULE
Zoals uitdrukkelijk overeengekomen tussen de Speler en de Operator, worden alleen de computersystemen en bestanden van de Operator beschouwd als bewijs.
De op de computer opgeslagen registers die op een redelijke en betrouwbare veilige manier worden bijgehouden op de IT-systemen van de Operator worden beschouwd als bewijs van de relaties tussen de Operator en de Speler.
Bijgevolg wordt overeengekomen dat, tenzij het gaat om een duidelijke fout, de Operator de voorlegging van alle activiteiten, feiten of weglatingen, programma’s, gegevens, bestanden, registraties en andere zaken (zoals follow-uprapporten of andere verklaringen) in een computer of elektronisch format of media, vastgelegd, ontvangen of die rechtstreeks of onrechtstreeks door de Operator worden bijgehouden, in het bijzonder in computersystemen, kan inroepen en toelaatbaar kan verklaren in geschillen, meer bepaald als bewijs.
 
 
ART. 14 – SPELEN OP EEN VERANTWOORDE MANIER
Gelieve te spelen met mate. De Speler wordt ervan op de hoogte gesteld dat het spelen voor langere periodes of met een grotere frequentie voor sommige mensen kan leiden tot een verslaving of kan leiden tot een zekere mate van psychologische kwetsbaarheid.
De Speler dient te weten dat verslaving betekent dat men speelt op ongepaste wijze, met volharding en steeds weer opnieuw. Het plezier van het spelen wordt uiteindelijk een dwang om te spelen, wat leidt tot nefaste consequenties voor de Speler zelf en voor zijn naasten.
De Speler kan ten allen tijde de paragraaf "SPELEN OP EEN VERANTWOORDE MANIER" raadplegen. Deze is toegankelijk op alle pagina’s van de Website van de Operator.
 
 
ART. 15 – ONGELDIGHEID
Als, om eender welke reden, één of meerdere van deze Voorwaarden zou(den) worden beschouwd als ongeldig, ontoepasselijk, of nietig, dan zullen de artikelen in kwestie worden verbeterd voor zover het noodzakelijk is deze geldig en toepasbaar te maken. De andere artikelen zullen van kracht blijven en de impact ervan zal bewaard blijven.
 
 
ART. 16 – GESCHILLEN EN KLACHTEN
Als de Speler een geschil of klacht heeft in verband met de Operator, dient de Speler contact op te nemen met ons customer services team. U moet weten dat in het geval van een geschil over deelname of over een Prijs, de beslissing van de Operator definitief en bindend zal zijn.
 
 
ART. 17 – TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID
De relatie tussen de Partijen, met inbegrip van de interpretatie en de uitvoering van onderhavige Overeenkomst, wordt beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetten. Enkel de rechtbanken van Gent, België, zijn bevoegd.
 
 

B. Sport Weddenschappen

 

1.    Inleiding

1)    PAS.CO BVBA met zetel gevestigd in 9900 Eeklo, Boelare 61, is het bezit van een licentie type F met nummer 134 751 FA. PAS.CO BVBA biedt weddenschappen aan onder de merknaam 36WIN, via de website 36Win.be. Door een weddenschap af te sluiten gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van 36WIN, in het bijzonder met die uit het 36WIN Sports Book. 

2)    36WIN kan deze Algemene voorwaarden op ieder gewenst moment bijwerken, wijzigen, redigeren en aanvullen.

3)    36WIN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de site, wedlimieten, uitbetalingslimieten en aanbiedingen.

4)    Elke verwijzing in deze Algemene Voorwaarden om woorden / objecten die in enkelvoud geldt ook voor meervoud. Verwijzingen naar geslacht zijn niet-bindend en behandeld te worden voor informatieve doeleinden.

5)    Enig geschil aangaande het gebruik van deze Sports Book dient per e-mail gericht te worden aan support6win.be .

 

2.    Definities

1)    Onder een "fout" wordt verstaan een vergissing, misdruk, iets dat verkeerd geïnterpreteerd, gehoord, gelezen of vertaald is, een spelfout, technisch probleem, registratiefout, transactiefout, beoordelingsfout, overmacht en/of een vergelijkbare situatie. Voorbeelden van fouten zijn onder andere maar niet beperkt tot:

a.    weddenschappen die zijn geaccepteerd tijdens technische problemen, die anders niet zouden zijn geaccepteerd;

b.    weddenschappen geplaatst op evenementen/aanbiedingen die reeds zijn beslist en/ of nadat het evenement heeft plaatsgevonden;

c.    weddenschappen op markten die incorrecte deelnemers bevatten;

d.    weddenschappen geplaatst tegen noteringen die wezenlijk afwijken van de algemeen in de markt beschikbare noteringen op het moment dat de weddenschap werd geplaatst;

e.    weddenschappen aangeboden met noteringen die een onjuiste scoresituatie representeren; of,

f.    noteringen die duidelijk onjuist zijn gezien de kans dat de gebeurtenis optreedt op het moment dat de weddenschap werd geplaatst.

2)    "Influence Betting" is een door , 36WIN  verboden handeling, waarbij een houder van een account, of partijen die samenwerken met een accounthouder, de uitkomst van een wedstrijd of evenement kan beïnvloeden - direct of indirect.

3)    "Syndicate Betting" is een door 36WIN verboden handeling, waarbij een houder van een account, of partijen die samenwerken met een accounthouder, de regels van 36WIN te omzeilen - direct of indirect.

 

3.    Acceptatie van weddenschappen:

1.    Een weddenschap is niet geldig tot deze is goedgekeurd en is verschenen in de wedgeschiedenis van de accounthouder. In geval van onduidelijkheid over de geldigheid van een weddenschap, dient de accounthouder de openstaande (lopende) weddenschappen te bekijken of contact op te nemen met de klantenservice.

2.    Tenzij een weddenschap ten onrechte is geaccepteerd, blijft een geaccepteerde weddenschap geldig, en kan niet worden ingetrokken. Het is de verantwoordelijkheid van de klant ervoor te zorgen, dat de gegevens van de geplaatste weddenschappen correct zijn.

3.    Mocht een geschil ontstaan over de acceptatie (of het uitblijven daarvan) van enige transactie in het gebruikersaccount van de klant, dan is de database met de logbestanden van transacties de bindende autoriteit

 

4.    Beperkingen op weddenschappen en uitbetalingen:

1)    36WIN behoudt zich het recht voor de inzet en de mogelijke netto uitbetaling (de uitbetaling met aftrek van de inzet) op enige weddenschap of combinatie van weddenschappen van één accounthouder te beperken. Het maximale winstbedrag bedraagt €25.000, de maximale inzet bedraagt €1.000. Deze limiet kan gewijzigd worden afhankelijk van de sport, competitie of het weddenschapstype. Voor meer informatie over inzet, winst en uitbetalingslimieten kunt u 36WIN customer contacteren.

2)    Alle weddenschapselecties zijn onderhevig aan door 36WIN vastgestelde limieten. Deze limieten kunnen lager zijn dan de limieten die genoemd worden in de Algemene voorwaarden.

3)    36WIN behoudt zich het recht voor weddenschapsverzoek naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk te weigeren. Dit omvat de mogelijkheid een "Systeem-weddenschap" (cfr. Art. B. 10) niet volledig te accepteren wat betreft inzetten of combinaties die zijn opgenomen in de betreffende "Systeem-weddenschap".

4)    36WIN behoudt zich het recht voor de toegang tot een gebruikersaccount naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk te beperken of te weigeren.

5)    Alle weddenschappen die geplaatst worden via 36WIN, inclusief weddenschappen die handmatig moeten worden goedgekeurd, kunnen onderhevig zijn aan een vertraging voordat ze geaccepteerd worden. De lengte van de vertraging kan verschillen. Een dergelijke vertraging wordt naar eigen inzicht bepaald door 36WIN.

6)    36WIN behoudt zich het recht voor betalingen in te houden en/of weddenschappen ongeldig te verklaren voor een evenement (of reeks evenementen), als er voldoende aanwijzingen zijn dat er sprake was van één van de volgende situaties:

(i)    er bestaat twijfel over de integriteit van het evenement;

(ii)    de prijs of de prijzenpool is gemanipuleerd;

(iii)    er is sprake van wedstrijdmanipulatie, of de wedstrijd wordt hierop onderzocht.

Aanwijzingen voor de bovenstaande punten kan zijn gebaseerd op omvang, volume of patroon van de weddenschappen geplaatst bij 36WIN via één of meerdere wedkanalen, alsmede op informatie ontvangen van andere wedaanbieders of officieel erkende organisaties.

7)    Alle aangeboden noteringen zijn onderhevig aan schommelingen. Deze schommelingen worden naar eigen inzicht door 36WIN vastgesteld. Weddenschappen worden

alleen geaccepteerd tegen de beschikbare noteringen in de weddenschapmatrixen op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd door 36WIN, onafhankelijk van andere claims of voorgaande publicatie op de website of een ander medium met afwijkende informatie.

 

5.    Ongeldigverklaring van weddenschappen

1)    Een weddenschap kan ongeldig worden verklaard, en wordt in dat geval, afgehandeld tegen een notering van 1.00.

2)    Een meervoudige weddenschap blijft geldig, zelfs als een wedstrijd of evenement dat onderdeel uitmaakt van de meervoudige weddenschap ongeldig wordt verklaard.

3)    36WIN behoudt zich het recht voor om een weddenschap naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk ongeldig te verklaren, als het duidelijk is dat een of meer van de volgende situaties zich heeft voorgedaan:

a.    Weddenschappen zijn aangeboden, geplaatst en/of geaccepteerd vanwege een fout;

b.    Weddenschappen zijn geplaatst terwijl er problemen waren met de website, en zouden normaliter niet geaccepteerd zijn;

c.    Influence Betting;

d.    Syndicate Betting;

e.    Een resultaat is direct of indirect beïnvloed door criminele handelingen;

f.    In verband met de weddenschap is een publieke aankondiging gedaan die een significante invloed heeft op de noteringen.

4)    Een meervoudige weddenschap mag nooit twee of meer aanbiedingen bevatten waarvan de uitkomst gerelateerd is (bijv. team X wordt kampioen en speler Y wordt topscoorder in dezelfde competitie). 36WIN zal alles in het werk stellen om dergelijke situaties te voorkomen, maar in gevallen dat ze toch plaatsvinden, behoudt 36WIN zich het recht voor om naar eigen inzicht alle delen van een meervoudige weddenschap ongeldig te verklaren die beïnvloed worden door de betreffende uitkomst.

5)    Een weddenschap kan ongeldig worden verklaard, ongeacht het evenement al dan niet plaatsvond.

6)    Voorts worden alle geplaatste (en/of geaccepteerde) weddenschappen ongeldig verklaard in de volgende gevallen:

 

a.    Wedden voor de wedstrijd;

i.    Weddenschappen die zijn gedaan na aanvang van de wedstrijd, hoewel 36WIN  het nodige onderneemt om deze situatie te vermijden.

ii.    Weddenschappen die zijn gedaan na aanvang van een evenement, en waar

Omstandigheden in een directe en onweerlegbare wijze veranderd kunnen zijn.

 

b.    Live wedden

i.    Weddenschappen met een foutieve prijs, vanwege vertraagde of uitgevallen 'Live' verslaggeving;

ii.    Weddenschappen die zijn geplaatst op bepaalde aanbiedingen nadat deze hebben plaatsgevonden, of anders nadat een gebeurtenis plaatsvindt die normaliter geacht kan worden te leiden tot een uitkomst (bijv. weddenschappen op het totaal aantal gescoorde doelpunten of het volgende doelpunt, terwijl er een strafschop wordt genomen of is toegekend);

iii.    Geplaatste weddenschappen op noteringen die een andere score vertegenwoordigen dan de huidige score;

 

6.    Disclaimer en prioriteit

1)    36WIN  behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de uitbetaling op een klantaccount aan te passen, als het duidelijk is dat de uitbetaling wegens een fout op de account is gestort.

2)    Om na onterechte uitbetalingen het saldo van een account aan te passen, behoudt 36WIN zich het recht voor zonder voorafgaand bericht en binnen redelijke grenzen de noodzakelijke handelingen uit te voeren om het saldo aan te passen, middels terugdraaiing, wijziging of annulering van eventuele hierop volgende transacties op de account van de accounthouder.

3)    Enige klachten/disputen aangaande het afhandelen van een weddenschap dienen 36WIN binnen 14 dagen na de betreffende afhandeling te bereiken om een volledig onderzoek te starten. Alle andere klachten worden uitsluitend in behandeling genomen als door de houder van een account onweerlegbaar bewijs van een onjuiste afhandeling kan worden gepresenteerd. Dergelijk bewijs wordt uitsluitend in behandeling genomen, als het niet is toe te wijzen aan situaties zoals die beschreven worden in art. B11.2. 

4)    36WIN behoudt zich het recht voor de toegang tot een account te blokkeren, totdat enig noodzakelijk geacht onderzoek voltooid is.

5)    Deze regels zijn van toepassing op alle transacties met 36WIN  Sports Book, en kunnen aangevuld worden met andere regels. In het geval van enige onenigheid, zullen de prioriteiten als volgt zijn:

a.    De regels en voorwaarden die zijn gepubliceerd in verband met een aanbieding en/of campagne;

b.    Indien deze niet beslissend zijn, wordt gekeken naar het algemene Sports Book-reglement, tenzij het reglement van de betreffende sport anders vermelden.

6)    Wanneer dit reglement geen uitkomst biedt, behoudt 36WIN zich het recht voor de aanbiedingen op afzonderlijke basis naar eigen inzicht af te handelen op basisvan billijkheid, volgens algemeen geaccepteerde normen, gebruiken en definities op het gebied van wedden.

7)    Het aanbieden van deze voorwaarden en bepalingen of enige andere teksten met betrekking tot wedaanbiedingen in anderen talen is uitsluitend bedoeld ter informatie. Hoewel de benodigde voorzorgsmaatregelen worden getroffen om deze bepalingen op een zo getrouw mogelijke wijze aan te bieden in andere talen, kan 36IN geen enkele aansprakelijkheid accepteren aangaande eventuele discrepanties tussen de Engelstalige versie en een versie in enige andere taal. Mochten zich toch discrepanties voordoen tussen de Engelse versie en enige vertaling, dan is de eerstgenoemde doorslaggevend, en zal de basis vormen voor het afhandelen van aanbiedingen.

 

7.    Algemene terminologie

1.    Tenzij vermeld in combinatie met de weddenschapaanbieding, of anders in de Sport-specifieke regels, mogen weddenschappen alleen worden beschouwd als geldig voor het resultaat aan het einde van de "Reguliere speeltijd" of "Full Time". "Reguliere speeltijd" of "Full time" wordt gedefinieerd zoals in de officiële reglementen van de betreffende gezagdragende organisatie. Bij voetbal wordt "full time" bijvoorbeeld gedefinieerd als 90 minuten inclusief blessuretijd en bij ijshockey als 3 periodes van 20 minuten. Als de gezagdragende organisatie voor aanvang van het evenement beslist dat de duur anders zal zijn, dan wordt dit feit aangenomen als deel uitmakend van de officiële reglementen (bijvoorbeeld, als er bij onder 17 voetbal 2 x 40 minuten gespeeld wordt). Bij een dergelijke situatie wordt uitsluitend rekening gehouden met de "reguliere" speeltijd en tellen verlengingen of overtime niet mee, tenzij expliciet vermeld.

2.    "Live wedden" is de mogelijkheid om tijdens een wedstrijd of evenement te wedden. 36WIN accepteert geen verantwoordelijkheid voor situaties waarin het niet mogelijk is om een weddenschap te plaatsen of waarin de live score niet juist is bijgewerkt. Het valt te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de accounthouder zich te informeren over de wedstrijd en de bijbehorende gebeurtenissen zoals de huidige score, de voortgang van de wedstrijd en hoeveel tijd er nog wordt gespeeld voordat de wedstrijd voorbij is. 36WIN is niet aansprakelijk voor wijzigingen in het Live wedden-schema of onderbrekingen van de Live wedden-dienst.

3.    De "Deelnemer" vormt een onderdeel van een evenement. In "Head-to-Head" en "Triple-Head" verwijst de Deelnemer uitsluitend naar objecten die deel uitmaken van het betreffende "Head-to-Head"- of "Triple-Head"-evenement.

4.    De deadline (sluitingstijd) die wordt getoond op de website dient puur ter informatie. 36WIN behoudt zich het recht voor om het wedden naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk stop te zetten, indien dit noodzakelijk geacht wordt.

5.    Statistieken of redactionele tekst die op de 36WIN site gepubliceerd wordt, dient te worden opgevat als toegevoegde informatie, maar 36WIN erkent of accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de correctheid van deze informatie. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de klant om op de hoogte te zijn van de omstandigheden van een evenement.

 

8.    Type weddenschappen

1)    "Wedstrijd" (ook 1X2) is waar het mogelijk is om te wedden op de (gedeeltelijke of uiteindelijke) uitslag van een wedstrijd of evenement. De opties zijn: "1" = Thuisspelende team, of het team dat genoemd wordt aan de linkerkant van de aanbieding; "X" = Gelijkspel, of de keuze in het midden; "2" = Uitspelende team, of het team dat genoemd wordt aan de rechterkant van de aanbieding.

2)    "Correcte score" (ook resultaatwedden) is waar het mogelijk is om te wedden op de (gedeeltelijke of uiteindelijke) exacte score van een wedstrijd of evenement.

3)    "Meer dan/minder dan" (totalen) is de mogelijkheid om te wedden op het (gedeeltelijke of definitieve) aantal van een bepaalde gebeurtenis (bijv. doelpunten, punten, hoekschoppen, rebounds, strafminuten, enz.). Als het totale aantal van de genoemde gebeurtenis exact gelijk is aan de weddenschap, dan worden alle weddenschappen in dit aanbod ongeldig. Voorbeeld: een aanbod voor een weddenschap voor 128,0 punten waarvan de wedstrijd eindigt met de uitslag 64-64 wordt ongeldig.

4)    "Oneven/even" is waar het mogelijk is om te wedden op het (gedeeltelijke of definitieve) aantal van een bepaalde gebeurtenis (bijv. doelpunten, punten, corners, rebounds, strafminuten, enz.). "Oneven" is 1,3,5 enz.; "Even" is 0,2,4 enz.

5)    Een "Head-to-Head" en/of "Triple-Head" is een competitie tussen twee of drie deelnemers/uitkomsten, afkomstig van een officieel evenement, of virtueel, zoals

gedefinieerd door 36WIN.

6)    "Half time/Full time" is waar het mogelijk is om te wedden op het resultaat na de eerste helft en de einduitslag van de wedstrijd. D.w.z. dat als de stand bij rust 1-0 is en de wedstrijd eindigt in 1-1, de winnende uitkomst 1/X is. Deze weddenschap is ongeldig als de reguliere speeltijd van de wedstrijd in een ander tijdformaat gespeeld wordt dan die vermeld wordt in de weddenschap (d.w.z. als er geen twee helften zijn).

7)    "Periodewedden" is waar het mogelijk is om te wedden op de uitkomst van elke afzonderlijke periode van een wedstrijd/evenement. Als de periodestanden van een ijshockeywedstrijd bijvoorbeeld 2-0 / 0-1 / 1-1 zijn, dan is de winnende uitkomst 1/2/X. Deze weddenschap is ongeldig als de reguliere speeltijd van de wedstrijd in een ander tijdformaat gespeeld wordt dan die vermeld wordt in de weddenschap (d.w.z. als er geen drie perioden zijn).

8)    "Draw No Bet" is waar het alleen mogelijk is om te wedden op "1" of "2", zoals gedefinieerd in <Section B, Para 2.1>. Er wordt vaak gesproken van "Draw No Bet" wanneer er geen noteringen voor een gelijkspel aangeboden worden. Mocht de betreffende wedstrijd geen winnaar hebben (de wedstrijd eindigt in een gelijkspel), of de betreffende gebeurtenis vindt niet plaats (bijv. eerste doelpunt, Draw No Bet en de wedstrijd eindigt in 0-0) dan wordt de inzet terugbetaald.

9)    "Handicap" (inclusief Asian en 3-way) is de mogelijkheid om te wedden op de (gedeeltelijke of definitieve) uitslag van een wedstrijd of evenement, waar één van de teams een aantal punten voorsprong krijgt. De weddenschappen worden afgesloten op de uitkomst na verrekening van de handicap. In dergelijke situaties, waarbij de uitslag na de aanpassing van de handicap exact gelijk is aan de weddenschap, worden alle weddenschappen voor dit aanbod ongeldig. Voorbeeld: een weddenschap op -3,0 doelpunten wordt ongeldig, als het geselecteerd team de wedstrijd wint met een verschil van precies 3 doelpunten (3-0, 4-1, 5-2, etc).

10)    "Dubbele kans" is waar het mogelijk is om gelijktijdig te wedden op twee (gedeeltelijke of definitieve) uitkomsten van een wedstrijd of evenement. De opties zijn: 1X, 12 en X2 waarbij "1", "X" en "2" zijn gedefinieerd zoals in art. B 8.1. 

11)    Wedden op "Winnaar" of "Geplaatst" is waar het mogelijk is om te kiezen uit een lijst met alternatieven, en te wedden op de mogelijkheid dat de deelnemer wint of zich plaatst binnen een bepaalde positie in de ranglijst van het betreffende evenement/competitie. Als er twee of meer deelnemers op dezelfde positie eindigen, dan wordt de weddenschap afgehandeld zoals gedefinieerd in art. B 11.14.

12)    Een “Each Way”-weddenschap (EW) heeft betrekking op een weddenschap waarbij de gekozen selectie óf moet winnen óf geplaatst zijn binnen de uitbetalingsvoorwaarden. De weddenschap is verdeeld in twee delen (het “Winst”-gedeelte en het “Plaatsing”-gedeelte) met een gelijke inzet. Bij de afhandeling van dergelijke weddenschappen wordt rekening gehouden met de regels die van toepassing zijn op "Winst"- en "Plaatsing"-weddenschappen, namelijk de Sport-specifieke regels alsmede art. B. 11.11..

13)    "Goalminuten" is de mogelijkheid te wedden op de som van de minuten waarin doelpunten zijn gemaakt. Bij de afhandeling van dergelijke weddenschappen worden de doelpunten gescoord in de blessuretijd van beide helften beschouwd als gescoord in de 45ste minuut wanneer het doelpunt was gescoord in de blessuretijd van de eerste helft, en de 90ste minuut wanneer het doelpunt was gescoord in de blessuretijd van de tweede helft. Eigen doelpunten tellen niet mee voor de afhandeling van de ‘goalminuten' van individuele spelers.

 

9.    Props-weddenschappen

1)  Virtuele "Wedstrijden" of "Head-to-Heads" zijn impliciete confrontaties waarbij de prestaties worden vergeleken van twee of meer deelnemers/teams die elkaar niet direct ontmoeten in dezelfde wedstrijd/evenement/ronde. De weddenschap wordt afgehandeld op basis van het aantal keer dat voor elke deelnemer een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt (bijv. doelpunten) in de betreffende wedstrijd. De volgende criteria worden gebruikt bij het afhandelen van dergelijke weddenschappen:

 

i    tenzij expliciet vermeld hebben de weddenschappen betrekking op de volgende officiële wedstrijd/evenement/ronde (welke van toepassing) waarin de genoemde deelnemers/teams volgens het programma aan deelnemen.

ii    Alle relatieve wedstrijden/evenementen moeten worden voltooid op dezelfde dag/binnen dezelfde sessie waarin de wedstrijd/evenement/ronde volgens het programma plaatsvindt voor een geldige weddenschap, behalve voor aanbiedingen met uitkomsten die beslist zijn vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

iii    Resultaten voor deze aanbiedingen houden alleen rekening met gebeurtenissen in de daadwerkelijke wedstrijd. Er wordt geen rekening gehouden met resultaten die zijn toe te wijzen aan walk-overs of andere beslissingen zoals gespecificeerd in de clausules 2, 3 en 4 van art. b11.2-3-4.

iv    Wanneer de hiervoor genoemde criteria geen uitsluitsel geven over de uitslag van deze aanbiedingen, dan worden de volgende criteria stap voor stap toegepast om de aanbieding af te handelen:

a    de betreffende sport-specifieke regels 

b    De regels voor de afhandeling van resultaten zoals vermeld in art. B11.

Weddenschappen worden ongeldig verklaard wanneer het niet mogelijk is een winnende uitslag te bepalen.

 

2)    "Grand Salami" is waar het mogelijk is om te wedden op het totaal aantal van de genoemde gebeurtenis (bijvoorbeeld: totaal aantal goals, totaal aantal runs) in een

verzameling wedstrijden/evenementen op tijdens een bepaalde ronde/dag/wedstrijddag. Alle relatieve wedstrijden/evenementen moeten voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve die uitkomsten die beslist zijn vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

3)    Meer dan / minder dan-weddenschappen op classificatie van deelnemers in prestaties/evenementen moeten als volgt geïnterpreteerd worden: "Meer dan" betekent een slechtere of lagere positie, en "Minder dan" betekent een betere of hogere positie. Voorbeeld: Een inzet op de classificatie van een speler in een toernooi met een meer dan / minder dan-lijn van 2,5 wordt afgehandeld als minder dan als de speler zich classificeert als eerste of tweede. Alle andere posities worden afgehandeld als meer dan.

4)    Weddenschappen op "Kwart / Helft / Periode X" verwijzen naar het resultaat/de score in de betreffende tijdsperiode. Punten/doelpunten/gebeurtenissen uit andere delen van de wedstrijd/het evenement worden niet meegeteld. Weddenschappen worden ongeldig verklaard als de wedstrijd wordt gespeeld met een ander tijdformaat dan die vermeld wordt in de aanbieding.

5)    Weddenschappen op "Resultaat aan het einde van Kwart / Helft / Periode X" verwijzen naar het resultaat/de score na afloop van de betreffende tijdsperiode. Punten/doelpunten/gebeurtenissen uit eerdere delen van de wedstrijd/het evenement worden hierbij meegeteld.

6)    Weddenschappen op "Race naar X punten / Race naar X doelpunten..." en dergelijke aanbiedingen verwijzen naar het team/de deelnemer die als eerste het betreffende aantal punten/doelpunten/gebeurtenissen haalt. Als de aanbieding een tijdspanne noemt (of enige andere periodebeperking) zal dit niet met inbegrip zijn van punten/doelpunten/gebeurtenissen uit andere delen van de wedstrijd/het evenement die geen verband hebben met de genoemde tijdspanne. Als de genoemde score niet bereikt wordt binnen de betreffende tijdspanne (indien van toepassing), worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij anders vermeld.

7)    Weddenschappen op "Winnaar van punt X / Maker van doelpunt X" en dergelijke aanbiedingen verwijzen naar het team/de deelnemer die de genoemde gebeurtenis scoort/wint. Voor het afhandelen van dergelijke aanbiedingen, wordt geen rekening gehouden met enige verwijzing naar gebeurtenissen die plaatsvinden vóór de genoemde gebeurtenis. Als de genoemde gebeurtenis niet plaatsvindt binnen de betreffende tijdspanne (indien van toepassing), worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij anders vermeld.

8)    Weddenschappen die verwijzen naar het plaatsvinden van een bepaalde gebeurtenis binnen een bepaalde tijd of volgorde, zoals "volgende kaart" of "volgende team dat strafminuten krijgt" worden ongeldig verklaard indien het niet mogelijk is om zonder enige twijfel vast te stellen wat de winnende uitkomst is, bijvoorbeeld als spelers uit

verschillende teams tijdens dezelfde situatie een kaart krijgen.

9)    "Team scoort als eerste en wint" betekent dat het genoemde team het eerste doelpunt scoort en uiteindelijk de wedstrijd wint. Indien er geen doelpunten gescoord worden, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

10)    Enige verwijzing naar "clean sheet" betekent dat het genoemde team tijdens een wedstrijd geen doelpunten tegen krijgt.

11)    "Team komt achter maar wint" betekent dat het genoemde team de wedstrijd wint na ten minste 1 doelpunt achter te hebben gestaan.

12)    Bij een weddenschap dat een team alle helften/periodes wint (bijvoorbeeld Team win beide helften) moet het genoemde team meer doelpunten scoren dan de tegenstander tijdens alle betreffende helften/periodes van de wedstrijd.

13)    Bij enige verwijzing naar "Blessuretijd" wordt gedoeld op het aantal door de betreffende official aangegeven minuten, niet het aantal dat daadwerkelijk gespeeld wordt.

14)    Het afhandelen van weddenschappen als "Man van de wedstrijd", "Meest waardevolle speler" enz. gebeurt aan de hand van de beslissing van de organisator van de competitie, tenzij anders vermeld.

15)    Het afhandelen van weddenschappen die verwijzen naar termen als "beslissende doelpunt" gebeurt op basis van de maker van het doelpunt dat aan het einde van de wedstrijd een onoverbrugbare voorsprong blijkt te hebben gecreëerd, zodat alle doelpunten die erna nog gescoord zijn, niet relevant waren voor de uiteindelijke uitkomst. Om de weddenschap als "JA" af te handelen moet het team van de speler de betreffende wedstrijd winnen (in het geval van één wedstrijd), of doorgaan naar de volgende ronde van de competitie of de competitie winnen. Doelpunten die tijdens de reguliere speeltijd en de verlenging worden gescoord tellen mee, doelpunten in de strafschoppenserie niet.

16)    Weddenschappen op evenementen met een selectie aan gebeurtenissen die kunnen plaatsvinden tijdens een wedstrijd (bijv. "Wat gebeurt er eerst met de speler? met de opties "Scoort een doelpunt, Krijgt gele/rode kaart, Wordt gewisseld) worden ongeldig verklaard als geen van de genoemde gebeurtenissen plaatsvindt.

17)    Bij het afhandelen van weddenschappen op transfers wordt ook rekening gehouden met uitleenbeurten.

18)    Weddenschappen op trainerswissels verwijzen naar de individuele coach/trainer/manager (welke van toepassing is) die ontslag neemt/ontslagen wordt om welke reden dan ook. Weddenschappen zijn ook geldig als een medeverantwoordelijke (indien van toepassing) opstapt/ontslagen wordt, en de weddenschap wordt dienovereenkomstig afgehandeld. In het geval er geen wijzigingen meer plaatsvinden tussen het aangaan van de

weddenschap en de laatste wedstrijd van het seizoen (exclusief play-offs, play-outs, naseizoen, enz.), zijn de weddenschappen die na de trainerswissel (indien van toepassing) gedaan zijn ongeldig, tenzij een geschikte optie wordt geboden om op te wedden.

19)    Aanbiedingen die verwijzen naar welk team/deelnemer een bepaalde prestatie behaalt tegen een ander team/deelnemer (bijv. Volgende team dat team X verslaat), alsmede aanbiedingen die verwijzen naar de positie op de ranglijst op een bepaalde datum, blijven staan en worden afgehandeld, ongeacht eventuele wijzigingen in het wedstrijdschema of het aantal rondes/wedstrijden dat gespeeld wordt.

20)    De afhandeling van aanbiedingen die betrekking hebben op welk team/deelnemer als eerste een bepaalde prestatie levert ten opzichte van één of meer andere teams/deelnemers (d.w.z. team dat als eerste scoort op wedstrijddag X) is gebaseerd op de periode in de betreffende wedstrijd waarin de prestatie wordt geleverd. Voorbeeld: team A scoort op zaterdag en scoort zijn eerste goal in de 43ste minuut terwijl team B op zondag speelt en zijn eerste doelpunt na 5 minuten scoort, in dit geval is team B de winnaar.

21)    Zo nu en dan kan 36WIN besluiten aanbiedingen te publiceren die betrekking hebben op één enkele prestatie van een deelnemer/team, of aanbiedingen die de mogelijke uitslagen van 2 of meer teams/deelnemers (m.u.v. Enhanced multiples) combineren, met hogere noteringen dan normaal beschikbaar zijn. 36WIN behoudt zich het recht voor dergelijke aanbiedingen weer in te trekken of te wijzigen of andere veranderingen aan te brengen waarvan 36WIN naar eigen goeddunken bepaalt dat het nodig is. De afhandeling van deze aanbiedingen is gebaseerd op dezelfde criteria zoals van toepassing op Fantasiewedstrijden zoals vermeld in de artikelen in art. B 3.1. 

 

10.    Systeem-weddenschappen

1)    Bij wedden vóór een wedstrijd is het mogelijk om tot twaalf (12) verschillende aanbiedingen te combineren op een enkele coupon. Gebaseerd op deze twaalf aanbiedingen kunnen accounthouders hun eigen aantal enkelvoudige weddenschappen, dubbele weddenschappen, drievoudige weddenschappen enz. creëren.

2)    Bij Live wedden is het mogelijk om tot twaalf (12) verschillende aanbiedingen te combineren op een enkele coupon tot een meervoudige weddenschap. Alle geselecteerde wedstrijden/aanbiedingen in een meervoudige weddenschap moeten op de coupon worden gezet, en er zijn geen andere meervoudige opties (bijvoorbeeld: enkelvoudig, dubbel, enz.) beschikbaar die 1 of meer wedstrijden/aanbiedingen uitsluiten.

3)    36WIN behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht het aantal mogelijke combinaties te beperken wegens wat bekend staat als uitkomstafhankelijkheid, zoals gedefinieerd in art. B 5.4 en andere factoren.

4)    Het is mogelijk om een of meer wedstrijden toe te voegen als 'bankers', wat inhoud dat de geselecteerde wedstrijden/evenementen op alle coupons worden gezet.

5)    Een ‘Trixie’ is een combinatie die één drievoudige en drie dubbele weddenschappen bevat in een selectie van drie wedstrijden.

6)    Een ‘Patent’ is een combinatie die samengesteld is uit een treble, drie doubles en drie singles afkomstig uit een selectie van drie wedstrijden.

7)    Een ‘Yankee’ is een combinatie die één viervoudige, vier drievoudige en zes dubbele weddenschappen bevat in een selectie van vier wedstrijden.

8)    Een ‘Canadian’ (ook bekend als ‘Super Yankee’) is een combinatie die samengesteld is uit een fivefold, vijf fourfolds, tien trebles en tien doubles afkomstig uit een selectie van vijf wedstrijden.

9)    Een ‘Heinz’ is een combinatie die samengesteld is uit een sixfold, zes fivefolds, vijftien fourfolds, twintig trebles en vijftien doubles afkomstig uit een selectie van zes wedstrijden.

10)    Een ‘Super Heinz’ is een combinatie die samengesteld is uit een sevenfold, zeven sixfolds, eenentwintig fivefolds, vijfendertig fourfolds, vijfendertig trebles en eenentwintig doubles afkomstig uit een selectie van zeven wedstrijden.

11)    Een ‘Goliath’ is een combinatie die samengesteld is uit een eightfold, acht sevenfolds, achtentwintig sixfolds, zesenvijftig fivefolds, zeventig fourfolds, zesenvijftig trebles en achtentwintig doubles afkomstig uit een selectie van acht wedstrijden.

12)    Voor overzichtelijkheid wordt indien nodig het tweede decimaal van de noteringen afgerond weergegeven in de wedgeschiedenis van de accounthouder. De uitbetaling wordt hierdoor echter niet beïnvloed. Deze wordt berekend op basis van de daadwerkelijke noteringen, ongeacht de genoemde afronding.

 

11. Afhandeling van resultaten

1)    Bij het afhandelen van resultaten zal 36WIN alles in het werk stellen om informatie uit de eerste hand te verkrijgen (gedurende of net na het evenement), via Tv-uitzendingen, streaming (via web en andere bronnen), alsmede officiële sites. Als de informatie niet uit de eerste hand verkregen kan worden, via tv-beelden dan wel officiële sites, en/of als er een duidelijke fout zit in de informatie van de bovengenoemde bronnen, wordt de weddenschap afgehandeld op basis van andere publieke bronnen.

2)    Afhandeling van weddenschappen bevat geen wijzigingen die het resultaat zijn van of toe te wijzen zijn aan, maar niet beperkt tot: diskwalificaties, strafpunten, protesten, sub judice resultaten en/of herhaalde wijzigingen in de officiële uitslag nadat het evenement is beëindigd en er een uitslag is bekendgemaakt, zelfs als dit een tijdelijke uitslag betreft. Voor weddenschappen die betrekking hebben op competities die meer dan 1 ronde/fase bevatten (bv: seizoenweddenschappen), wordt alleen rekening gehouden met wijzigingen die van invloed zijn op weddenschappen waarvan de afhandeling nog niet is beslist. Dergelijke maatregelen moeten worden aangekondigd door de gezaghebbende organisatie voordat de als laatste geplande ronde/fase in behandeling wordt genomen. Alle wijzigingen die na dat moment van kracht worden, of op een andere wijze betrekking hebben op weddenschappen die al zijn afgehandeld op basis van gebeurtenissen tijdens het evenement/de competitie worden niet in overweging genomen.

3)    Gebeurtenissen die niet zijn goedgekeurd en/of erkend door de officials van de wedstrijd/het evenement (bijv. afgekeurde doelpunten) worden niet meegeteld bij het afhandelen van een weddenschap. Bij het afhandelen van weddenschappen houdt 36WIN altijd rekening met de effectieve tijd/hoeveelheid wanneer de gebeurtenis daadwerkelijk plaats heeft gevonden, bijv. de hoekschop die wordt genomen of de signalering van buitenspel.

4)    Alle wedaanbiedingen met betrekking tot de wedstrijden/evenementen die niet plaatsvinden of die worden toegekend via een walk-over-beslissing, worden ongeldig verklaard.

5)    In het geval van afbreken van een evenement, worden alle wedaanbiedingen die zijn beslist voor het afbreken, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen, beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat. Alle overige weddenschappen worden uitsluitend afgehandeld, als binnen 36 uur een officiële uitslag wordt aangekondigd. Zo niet, dan worden ze ongeldig verklaard.

6)    Als een evenement wordt afgebroken en binnen 36 uur van de aanvankelijke datum opnieuw zal worden gespeeld, worden alle weddenschappen die voor de eerste wedstrijd zijn geplaatst en niet konden worden afgehandeld vóór het stopzetten van de eerste wedstrijd ongeldig verklaard.

7)    Als de datum van een evenement dat nog niet gestart is niet meer dan 3 volle dagen wordt vervroegd of uitgesteld ten opzichte van de officiële starttijd, zoals die door de gezag dragende organisatie naar buiten is gebracht, blijven alle weddenschappen geldig, zelfs als de nieuwe starttijd meer dan 36 uur na/voor de originele geplande tijd plaatsvindt. Als een evenement dat nog niet gestart is meer dan drie volle dagen wordt vervroegd of uitgesteld, of als het officiële resultaat van een evenement dat al is gestart niet binnen 36 uur kan worden bepaald, dan worden de weddenschappen ongeldig verklaard.

8)    Als evenementen niet voltooid zijn voor hun natuurlijke afronding en het resultaat wordt binnen 36 uur na de start van het evenement gepubliceerd via een beslissing van de organisatie, dan zal 36WIN de betreffende beslissing gebruiken als het officiële resultaat voor de volgende wedaanbiedingen: Wedstrijd, Draw No Bet en Dubbele kans. Ongeacht het voorgaande is de gepubliceerde beslissing niet van invloed op de uitkomst van de genoemde wedaanbiedingen op het moment van stopzetting. In dat geval worden de inzetten geretourneerd. Alle andere aanbiedingen worden ongeldig verklaard, behalve die uitkomsten die beslist zijn vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

9)    Alle weddenschappen met betrekking tot de onvoltooide wedstrijden/evenementen waarover de betreffende gezaghebbende organisatie niet direct bij betrokken is (bijv. vriendschappelijke wedstrijden tussen clubs) worden ongeldig verklaard, tenzij ten minste 90% van de officiële speeltijd wordt voltooid. Zie art. B 7.1. Indien de wedstrijd/het evenement wordt afgebroken nadat 90% is voltooid, wordt het afhandelen gebaseerd op de score op het moment dat de wedstrijd/het evenement wordt afgebroken.

10)    Het afhandelen van wedaanbiedingen, zoals schoten, schoten op doel, balbezit, assists, rebounds, enz. wordt gebaseerd op de definitie waarmee de gezaghebbende organisatie de betreffende statistieken bijhoudt. Tenzij ondersteund door onweerlegbaar bewijs, zal 36WIN geen enkele klacht erkennen die ontstaat uit persoonlijke interpretatie van dergelijke termen.

11)    Bij het plaatsen van "Winnaar"- of "Geplaatst"-weddenschappen, worden geen inzetten geretourneerd voor deelnemers/uitkomsten die niet deelnemen of zich terugtrekken van het evenement (zowel voorafgaand aan als tijdens), tenzij anders vermeld. 36WIN behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht Tattersalls regel 4, zoals uitgelegd in B 12, toe te passen op enige competitie, en dit wordt vermeld in verband met het reglement van de wedaanbieding en/of de betreffende sport.

12)    Er worden geen inzetten geretourneerd, zelfs niet als de winnende uitkomst van een wedstrijd/evenement een deelnemer/uitkomst is die niet vermeld is om op te wedden. Bij elke wedaanbieding kan de accounthouder een notering aanvragen op een deelnemer/uitkomst die niet in de lijst staat. 36WIN behoudt zich het recht voor om een dergelijk verzoek naar eigen inzicht te weigeren.

13)    Als een deelnemer wordt gediskwalificeerd/geschorst of geweigerd voor deelname aan een volgend stadium van een evenement/competitie, dan wordt een dergelijke diskwalificatie geacht plaats te hebben gevonden op het moment dat de deelnemer uit het evenement verwijderd werd. Er worden geen wijzigingen aangebracht aan eerdere resultaten, ongeacht enige aanpassingen wegens de genoemde actie.

14)    Als twee of meer deelnemers dezelfde positie delen, worden de noteringen verdeeld over het aantal deelnemers dat de betreffende positie deelt, en vervolgens afgehandeld. De uitbetaling is altijd ten minste gelijk aan de inzet, behalve in het geval van “Head-to-Heads”, zie art.B.8.5 en B.11.19.

15)    Om een "Groepweddenschap" ("Beste van X") geldig te laten zijn, moeten alle genoemde deelnemers het evenement starten.

16)    Om een "Groepweddenschap" ("Beste van X") geldig te laten zijn, moet ten minste één deelnemer het evenement voltooien. Indien dit niet het geval is, en de gezaghebbende organisatie niet de specifieke criteria voor het beslissen van een wedstrijd volgt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

17)    In een "Head-to-Head" tussen twee of drie deelnemers moeten alle genoemde deelnemers de in de weddenschap bepaalde ronde/evenement starten, om weddenschappen geldig te laten zijn.

18)    In een "Head-to-Head" tussen twee deelnemers worden alle inzetten geretourneerd als beide deelnemers dezelfde positie/score delen of in hetzelfde stadium worden uitgeschakeld, tenzij de gezaghebbende organisatie specifieke beslissende procedures volgt, in welk geval deze geldig worden geacht.

19)    In een "Head-to-Head" tussen drie deelnemers en meer dan één winnende uitkomst, worden de noteringen verdeeld onder de uitkomsten die de winnende positie delen, ongeacht of de netto uitbetaling lager is dan de inzet van de accounthouder.

20)    Als er een "Head-to-Head" wordt aangeboden in verschillende rondes/fases, moeten alle deelnemers meedoen aan de komende ronde/fase om geldig te zijn.

21)    Wanneer de gezaghebbende organisatie het nodig acht om na het reguliere seizoen extra rondes, wedstrijden of series wedstrijden (play-offs, play-outs, naseizoen, enz.) toe te voegen om de ranglijst, competitiewinnaars, promotie/degradatie, enz. te bepalen, dan zal 36WIN , tenzij anders vermeld, rekening houden met de resultaten en uitkomsten van deze wedstrijden voor het afhandelen van weddenschappen van weddenschappen die verwijzen naar de competitiestand, promotie, degradatie, enz. Weddenschappen op de winnaar van het NHL-seizoen, verwijzen bijvoorbeeld naar de winnaar van de Stanley Cup.

22)    Aanbiedingen die de prestaties van twee of meer individuen/teams over een bepaalde periode tegen elkaar afzetten, worden uitsluitend afgehandeld op basis van de resultaten van de genoemde deelnemers, ongeacht alle andere deelnemers aan dezelfde competitie/evenement.

23)    Tenzij anders vermeld, wordt bij het afhandelen van aanbiedingen die verwijzen naar de prestaties van een enkele speler in een bepaalde nationale competitie (zoals Totaal aantal doelpunten van speler X in competitie Y) of "Head-to-Head"-weddenschappen aangaande de prestaties van twee spelers in een nationale competitie, geen rekening gehouden met eventuele wedstrijden voor play-offs/play-outs/naseizoen enz., die plaats kunnen vinden na het reguliere seizoen.

24)    Tenzij anders vermeld, wordt bij het afhandelen van aanbiedingen die verwijzen naar het aantal gebeurtenissen/punten dat wordt gescoord/verzameld door een bepaald team, zowel betreffende de prestaties van een enkel team in een bepaalde nationale competitie (zoals Totaal aantal doelpunten van team X) als "Head-to-Head"-weddenschappen aangaande de prestaties van twee teams in een nationale competitie (bijv. het team dat de meeste gele kaarten haalt in competitie X), geen rekening gehouden met eventuele wedstrijden voor play-offs/play-outs/naseizoen enz., die plaats kunnen vinden na het reguliere seizoen.

25)    Bij het afhandelen van aanbiedingen die verwijzen naar de prestaties van een enkele speler in een bepaalde nationale competitie (zoals Totaal aantal doelpunten van speler X in competitie Y) of "Head-to-Head"-weddenschappen aangaande de prestaties van twee spelers in een nationale competitie, worden in elk van de volgende gevallen aangaande een van de betrokken spelers alle weddenschappen ongeldig verklaard: (i) neemt deel aan minder dan 50% van het bepaalde aantal wedstrijden (exclusief wedstrijden voor play-offs/play-outs/naseizoen); (ii) neemt niet deel aan ten minste één wedstrijd na het plaatsen van de weddenschap; (iii) behaalt hetzelfde aantal als de andere speler.

26)    Bij het afhandelen van aanbiedingen die verwijzen naar de prestaties van een enkele speler in een bepaald evenement (zoals Totaal aantal doelpunten van speler X in internationaal toernooi) of "Head-to-Head"-weddenschappen aangaande de prestaties van twee spelers in bepaalde evenementen, worden in elk van de volgende gevallen aangaande een van de betrokken spelers alle weddenschappen ongeldig verklaard: (i) neemt niet deel aan het evenement; (ii) neemt niet deel aan ten minste één wedstrijd na het plaatsen van de weddenschap; (iii) behaalt hetzelfde aantal als de andere deelnemer.

27)    Tijdens bepaalde evenementen kan 36WIN ertoe besluiten het aantal deelnemers waarop gewed kan worden te beperken en/of wedopties als "elke andere", "het veld" en dergelijke aan te bieden. Deze opties omvatten alle niet vermelde deelnemers, behalve die deelnemers waarvan specifiek vermeld wordt dat ze beschikbaar zijn.

28)    Aanbiedingen die specifiek verwijzen naar (de prestaties van) een bepaalde deelnemer in een bepaald evenement (bijv. speler X tegen het veld) dienen ongeldig te worden geacht als de betreffende deelnemer(s) niet meedoen met de competitie.

29)    Enige vorm van kwalificatie vóór een hoofdtoernooi telt mee als een geldig deel van die competitie. Dus deelnemers die tijdens de kwalificatiefase worden uitgeschakeld verliezen van geplaatste spelers of spelers die de kwalificatie hebben overleefd.

30)    Wedaanbiedingen waarvoor de deelnemer(s) moeten meedoen met twee of meer fases/rondes om door te gaan naar de daaropvolgende fase/ronde van een competitie, blijven geldig, ongeacht uitstel/verplaatsing van de daadwerkelijke wedstrijddata, mits de betreffende wedstrijden daadwerkelijk plaatsvinden in het kader van de competitie.

31)    Wedaanbiedingen waarvoor de deelnemer(s) moeten meedoen met maar één fases/rondes om door te gaan naar de daaropvolgende fase/ronde van een competitie, worden ongeldig verklaard als de betreffende wedstrijd niet binnen 36 uur van de aanvankelijk aanvangstijd worden beslist.

32)    Ongeacht de vermelding van dergelijke informatie in de wedaanbieding, worden weddenschappen op wedstrijden die worden gespeeld op zogenaamd "neutraal terrein" of op een andere locatie dan aanvankelijk gepland niet ongeldig verklaard, mits de locatie waar de wedstrijd plaatsvindt niet de gebruikelijke thuislocatie is van één van de betrokken teams, in welk geval alle weddenschappen wel ongeldig worden verklaard. Dit is niet van toepassing op evenementen waarin, zelfs als de locatie kan worden beschouwd als mogelijk een "thuis"-wedstrijd voor één van de betrokken teams, de gezaghebbende organisatie nog steeds besluit de wedstrijd op een manier te vermelden die anders geïnterpreteerd kan worden (bijv. specifieke evenementen of de finale/latere fasen van een competitie die worden gehouden op van tevoren vastgestelde locaties). In deze gevallen wordt de locatie beschouwd als "neutraal" terrein en de weddenschappen blijven geldig, ongeacht de volgorde waarin de aanbieding wordt weergegeven.

33)    Informatie aangaande het geslacht van het team, leeftijdsgroepen of jeugdteams, alsmede de verschillende definities voor reserveteams (bijv. B- en C-teams) worden behandeld als extra informatie. De vermelding of juistheid van dergelijke informatie wordt niet gezien als voldoende grond om aanbiedingen met betrekking tot de wedstrijd/het evenement ongeldig te verklaren, aangezien dit geen grote inconsistentie in de aangeboden noteringen veroorzaakt.

34)    Hoewel 36WIN alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treft om een getrouwe weergave te bieden van alle bij een weddenschap betrokken componenten, kan het voorkomen dat bepaalde benamingen, vanwege een verschillende interpretatie ontstaan uit de aanpassing voor een andere taal, anders worden weergegeven.

35)    Dergelijke linguïstische discrepanties worden niet gezien als voldoende grond om aanbiedingen met betrekking tot de wedstrijd/het evenement ongeldig te verklaren, aangezien dit niet leidt tot onzekerheid bij andere klanten. Hetzelfde geldt voor benamingen die verwijzen naar evenementen, teamnamen, sponsornamen, enz.

36)    In geval van weddenschappen waarbij wordt verwezen naar een tijdsbestek, moet dat als volgt geïnterpreteerd worden: “binnen de eerste 30 minuten” zal alles omvatten tot 0 uur, 29 minuten en 59 seconden; “tussen 10 en 20 minuten” zal alles omvatten wat plaatsvindt tussen 10 minuten en 0 seconden tot 19 minuten en 59 seconden. 

Tenzij óf in combinatie genoemd met de wedaanbieding, óf anders in de sport-specifieke regels, moeten voor weddenschappen die verwijzen naar een evenement/wedstrijd-duur met een decimaal erin (bijv. X,5 minuten of X,5 rondes) het volledige genoemde getal voltooid zijn om te worden beschouwd als gewonnen. Bijvoorbeeld: een weddenschap op meer dan / minder dan 88,5 minuten in een tenniswedstrijd wordt pas afgehandeld als 'meer dan' als ten minste 89 volle minuten voorbij zijn.

37)    Voor weddenschappen die verwijzen naar een evenement/wedstrijd-duur met een decimaal erin (bijv. X,5 minuten of X,5 ronde), moet de volledige genoemde getal voltooid zijn om gewonnen te worden. Bijvoorbeeld: een weddenschap op meer dan / minder dan 6,5 rondes in een bokspartij wordt pas afgehandeld als 'meer dan' als de 6e ronde voltooid wordt.

38)    36WIN erkent dat het bij bepaalde weddenschappen nodig kan zijn om percentages, eenheden of andere criteria af te ronden die beslissend zijn voor de weddenschap. In dat geval behoudt 36WIN zich het recht voor om dienovereenkomstig aan te passen en af te handelen.

39)    Enige verwijzing naar doelpunten die gescoord zijn door bepaalde spelers worden niet meegeteld als het eigen doelpunten betreffen (doelpunten die in het eigen doel gescoord zijn), tenzij anders vermeld.

40)    Enige verwijzing naar confederatie, nationaliteit of dergelijke is onderhevig aan de definitie van de gezaghebbende organisatie.

41)    Alle medailles gewonnen door een team/land in een competitie zullen als één (1) aanschouwd worden, ongeacht het aantal medailles of aantal groepsleden.

42)    Aanbiedingen die betrekking hebben op een totaal aantal gebeurtenissen/punten gescoord/verzameld door een bepaalde speler in één teamoptreden in een specifieke competitie (zoals totaal aantal gescoorde doelpunten door speler X voor team Y) kijken alleen naar het totale aantal gebeurtenissen/punten gescoord/verzameld door de genoemde speler terwijl hij speelt voor dat team in die specifieke competitie. Als de speler één van de volgende dingen overkomt, worden de weddenschappen ongeldig verklaard: (i) neemt deel aan minder dan 50% van het bepaalde aantal wedstrijden van die competitie (exclusief wedstrijden voor play-offs/play-outs/naseizoen); (ii) neemt niet deel aan ten minste één wedstrijd na het plaatsen van de weddenschap.

43)    Aanbiedingen op de vraag of bepaalde individuen een specifieke positie/titel/functie bekleden op een bepaalde datum (bijv. minister X is nog steeds minister op datum Y, speler/coach is nog steeds bij team Y op datum Z) hebben betrekking op het feit of de betreffende persoon de genoemde positie ononderbroken bekleedt (of als alternatief daarvoor wordt aangesteld) tussen het moment dat de weddenschap wordt geplaatst en de gespecificeerde deadline. Wanneer het individu de positie om wat voor reden dan ook verlaat vóór de gespecificeerde deadline, dan is de uitkomst van de weddenschap dat er geen sprake is van de genoemde situatie. Dit geldt zelfs wanneer het individu opnieuw wordt aangesteld/aangenomen voor dezelfde positie/titel/functie en zelfs als op de gespecificeerde datum het individu dezelfde positie/titel/functie waarnaar de weddenschap verwijst opnieuw bekleedt. Bij het afhandelen van weddenschappen wordt ook rekening gehouden met spelers met een uitleencontract.

 

12. Regels en beperkingen aangaande Sportsbetting 

12.1. Olympische evenementen en kampioenschappen

a.    Alle voorwaarden in deze sectie hebben prioriteit boven enige andere regel of voorwaarde.

b.    Alle weddenschappen zijn geldig, mits het evenement gehouden en beslist wordt tijdens het kampioenschap en het jaar waarnaar het verwijst, en ongeacht enige wijzigingen in de locatie waar het gehouden wordt.

c.    Deze clausule is van toepassing op aanbiedingen die redelijkerwijs voldoen aan de volgende criteria:

i.    de weddenschappen verwijzen naar evenementen die gepland staan voor de laatste fase van evenementen die deel uitmaken van Olympische toernooien, wereldkampioenschappen of continentale kampioenschappen.

ii.    de laatste fase van het evenement heeft een tijdsbeperking.

 

12.2. American Football

Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op American Football vastgesteld op basis van de Uitslag na de zogenaamde extra tijd (overtime).

Alle aanbiedingen worden ongeldig verklaard als er niet ten minste 55 minuten gespeeld is, behalve die uitkomsten die beslist zijn vóór het stopzetten, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden afgehandeld aan de hand van het vastgestelde resultaat.

"Head-to-Head"- en “meer dan / minder dan”-weddenschappen aangaande de prestatie van een of meer spelers in de wedstrijd/het evenement/het toernooi worden geacht geldig te zijn, wanneer alle genoemde spelers op een bepaald moment deelnemen aan de wedstrijd/het evenement/het toernooi om de weddenschap geldig te laten zijn.

 

12.3.    Atletiek

1)    Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op atletiek vastgesteld op basis van de resultaten na de laatste fase van de betreffende competitie. Als geen van de genoemde deelnemers meedoet aan de laatste fase, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij de gezaghebbende organisatie specifieke beslissende procedures volgt, in welk geval de weddenschap geldig wordt geacht.

2)    Alle wedaanbiedingen worden afgehandeld op basis van de eerste officiële resultaten die worden gepubliceerd. Desondanks, 36WIN houdt hier echter rekening mee, en zal dienovereenkomstig (opnieuw) afhandelen, als er binnen 24 uur na het voltooien van het evenement wijzigingen worden aangebracht in de officiële resultaten. Om dergelijke situaties in behandeling te nemen, moet een protest uitsluitend van toepassing zijn op incidenten die plaatsvinden tijdens het evenement, zoals een lijnfout, duwen of foutieve aflossing, etc. Dopingzaken worden niet in behandeling genomen. De beschikbare resultaten aan het einde van de eerder genoemde 24 uur worden als bindend beschouwd, ongeacht enige nadere protesten, wijzigingen in de officiële uitslag, enz.

3)    Als twee of meer deelnemers deelnemen in verschillende heats tijdens een competitie, worden alle Head-To-Head-aanbiedingen tussen deze twee deelnemers ongeldig geacht, tenzij er een volgend stadium van de competitie is, waar ten minste één van de deelnemers zich voor kwalificeert.

4)    Een deelnemer die wordt gediskwalificeerd wegens een overtreding van de startprocedure (valse start) wordt geacht te hebben deelgenomen aan het evenement.

 

12.4.    Australian Rules Football

1.    Tenzij expliciet vermeld worden alle weddenschappen, wanneer een wedstrijd of anders een gespecificeerde periode (bijv. 1ste helft, 3e kwart, etc.) in gelijkspel eindigt, afgehandeld overeenkomstig de zogenaamde “dead-heat”-regel. In dat geval wordt de uitbetaling berekend nadat de noteringen zijn verdeeld en dan vermenigvuldigd met de inzet, onafhankelijk van het feit of de netto uitbetaling lager is dan de inzet van de accounthouder.

2.    Tenzij anders vermeld worden alle weddenschappen op wedstrijden afgehandeld op basis van de uitslag aan het einde van het 4e kwart (reguliere speeltijd).

3.    Alle weddenschappen op de prestaties van een speler, alsmede "Head to Head" en “Meer dan/minder dan”-weddenschappen op de prestaties van een of meer spelers in een enkele wedstrijd/evenement worden geacht geldig te zijn, mits de betreffende speler(s) meespelen vanaf het begin van de wedstrijd.

4.    Weddenschappen op Maker van het eerste doelpunt van de wedstrijd/1e kwart - Inzet op spelers die niet bij de basis-21 zitten, wordt terugbetaald. Bij weddenschappen op de maker van het eerste doelpunt in de wedstrijd hoeft het doelpunt niet in het 1e kwart gescoord te worden. Indien er geen doelpunt gescoord wordt in de genoemde periode, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

5.    Weddenschappen op Maker van het eerste doelpunt in het 2e, 3e of 4e kwart - Alle weddenschappen zijn geldig, ongeacht de deelname van de speler in het betreffende kwart of de wedstrijd. Indien er geen doelpunt gescoord wordt in het genoemde kwart, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

6.    "Wire-to-Wire"-weddenschappen verwijzen naar welk team leidt aan het einde van elk kwart.

7.    Mocht een replay/extra wedstrijd(en) nodig zijn om een positie op de ranglijst, winnaar van de competitie, enz. te bepalen, dan wordt de uitslag van deze replay/extra wedstrijd(en) gebruikt om de betreffende weddenschap af te handelen.

8.    Bij weddenschappen op een Grand Final, is de weddenschap specifiek van toepassing op de aankomende wedstrijd of op de wedstrijd die bezig is, in geval van live wedden. Weddenschappen worden niet overgedragen op enige replay. Voor eventuele extra wedstrijden wordt een nieuwe markt toegevoegd.

9.    Bij het afhandelen van weddenschappen op de prestaties van twee of meer individuen/teams in een bepaalde periode/competitie, worden uitschakeling fases binnen de finale” meegeteld voor het afhandelen. Mochten twee teams in dezelfde fase uitgeschakeld worden, dan is het team dat het hoogste eindigde in de AFL-rangschikking aan het einde van het reguliere seizoen het team met de hogere positie.
10.    Alle weddenschappen blijven geldig, ongeacht eventuele wijzigingen in speellocaties.

 

12.5.    Badminton

De voorwaarden en bepalingen van Tennis zijn waar mogelijk van toepassing.

 

12.6.    Honkbal

1.    Tenzij anders vermeld, worden weddenschappen op honkbal beslist op basis van het resultaat na eventuele extra innings, en ongeacht het aantal innings dat gespeeld is, zoals bepaald door de gezaghebbende organisatie.

2.    Een weddenschap wordt ongeldig verklaard wanneer een wedstrijd afgelast of uitgesteld wordt, of als er geen uitslag wordt gepubliceerd binnen twaalf uur na de geplande starttijd.

3.    "Wedstrijd"-weddenschappen worden ongeldig verklaard in geval van een gelijkspel na de eventuele extra innings. Alle andere aanbiedingen die redelijkerwijs afgehandeld zouden kunnen worden (bijv. "meer dan / minder dan", "handicap" en "oneven / even"), worden afgehandeld op basis van het resultaat na de extra innings.

4.    Om "handicap"-, "meer dan / minder dan"- en "even/oneven"-weddenschappen geldig te laten zijn, moeten alle geplande innings voltooid worden, of ten minste 8,5 innings als het thuisspelende team in het voordeel is. Dit is van toepassing op alle aanbiedingen, behalve die uitkomsten die beslist zijn vóór het stopzetten, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

5.    De naam van de zogenaamde "starting pitcher" heeft geen betrekking op hoe de weddenschap wordt afgehandeld.

6.    Voor afhandelingsdoeleinden wordt onder "Eerste helft" de eerste 5 innings verstaan. Alle 5 innings moeten voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve die uitkomsten die beslist zijn vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

7.    "Head-to-Head"- en “meer dan / minder dan”-weddenschappen aangaande de prestatie van een of meer spelers in de wedstrijd/het evenement/het toernooi worden geacht geldig te zijn, wanneer alle genoemde spelers op een bepaald moment deelnemen aan de wedstrijd/het evenement/het toernooi om de weddenschap geldig te laten zijn.

8.    Alle weddenschappen die verwijzen naar toernooitotalen (zoals runs) worden afgehandeld op basis van de officiële statistieken van de gezaghebbende organisatie. Tenzij ander vermeld worden bij cumulatieve totalen van dergelijke weddenschappen de eventuele verlengingen (extra innings) meegeteld.

 

12.7    Basketbal

1)    Een Weddenschap op Basketbal wordt vastgesteld op basis van de Uitslag na de zogenaamde extra tijd (overtime), tenzij anders vermeld.

2)    Bij weddenschappen die verwijzen naar het resultaat van een wedstrijd (“Moneyline”) voor ontmoetingen die worden beslist over twee of meer confrontaties, is de "Inclusief overtime"-aanbieding niet geldig wanneer de wedstrijd eindigt in een gelijkspel en er niet meer gespeeld wordt tijdens die wedstrijd.

3)    In ontmoetingen over meerderen wedstrijden, tellen alle punten die zijn gescoord tijdens overtime geldig voor de uiteindelijke afhandeling van de betreffende wedstrijd.

4)    "Head-to-Head"- en “meer dan / minder dan”-weddenschappen aangaande de prestatie van een of meer spelers in de wedstrijd/het evenement/het toernooi worden geacht geldig te zijn, wanneer alle genoemde spelers op een bepaald moment deelnemen aan de wedstrijd/het evenement/het toernooi om de weddenschap geldig te laten zijn.

5)    Alle weddenschappen die verwijzen naar toernooitotalen (zoals punten, rebounds, assists, enz.) worden afgehandeld op basis van de officiële statistieken van de gezaghebbende organisatie. Tenzij ander vermeld worden bij cumulatieve totalen van dergelijke weddenschappen de eventuele verlengingen (overtime) meegeteld.

 

12.8    Beach Volleybal

1.    Alle weddenschappen blijven geldig mits de wedstrijd/aanbieding in het kader van het toernooi wordt gespeeld, ongeacht wijzigingen in het programma, de condities etc., tenzij andere afspraken zijn gemaakt.

2.    "Wedstrijd"-weddenschappen zijn gebaseerd op het algemene principe van voortgang in of winst van een toernooi, afhankelijk van naar welke fase van de competitie de wedstrijd verwijst. Het team dat doorgaat naar de volgende ronde of het toernooi wint, wordt geacht de winnaar te zijn van de weddenschap, ongeacht de duur van de wedstrijd, opgaves, diskwalificaties, enz. Deze weddenschappen zijn geldig wanneer er minimaal één set wordt voltooid.

3.    "Meer dan / minder dan"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden/evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is vóór de stopzetting en/of waarbij hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voor de stopzetting. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal sets waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie creëren waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen beïnvloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

4.    Voor geldige "Handicap"-aanbiedingen moeten alle geplande sets voltooid worden behalve voor evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de stopzetting en/of waarbij de hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding. Deze aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

5.    Voor alle geldige "correcte score"- en "oneven / even"-aanbiedingen en aanbiedingen die verwijzen naar de winnaar van een bepaalde periode/termijn in een wedstrijd (bijv. "Welk team wint de 1e set?") moet het betreffende deel van de wedstrijd voltooid zijn.

 

12.9    Boksen

1.    Alle aanbiedingen worden beslist volgens de officiële resultaten van de betreffende gezaghebbende organisatie, direct wanneer deze wordt aangekondigd door de omroeper aan het einde van de wedstrijd.

2.    Voor afhandelingsdoeleinden wordt de wedstrijd, ingeval van een interruptie tussen rondes om welke reden dan ook, zoals opgave voor de start van de volgende ronde, diskwalificatie, geen gehoor geven aan de bel, geacht afgelopen te zijn aan het einde van de vorige ronde.

3.    Aanbiedingen op wedstrijden "Geen wedstrijd" of "Technisch gelijkspel" worden verklaard, zijn ongeldig, behalve die uitkomsten die beslist zijn vóór de beslissing, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

4.    Als om welke reden dan ook het aantal rondes in een gevecht wordt gewijzigd, worden weddenschappen die specifiek verwijzen naar het aantal rondes, zoals "Ronde", "Groep rondes" en "meer dan / minder dan" en "Overwinningsmethode" ongeldig verklaard.

5.    Voor afhandelingsdoeleinden verwijzen weddenschappen op rondes of groepen rondes naar een bokser die wint met een KO (knock-out), TKO (technische knock-out), of diskwalificatie tijdens die ronde of groep rondes. Als om welke reden dan ook een overwinning op punten wordt toegekend voordat het volledige aantal geplande rondes voorbij is, of als een bokser gediskwalificeerd wordt, worden weddenschappen afgehandeld op basis van de ronde waarin het gevecht gestopt werd. Weddenschappen die verwijzen naar een 'overwinning op punten' zijn alleen winnend als het volledige aantal rondes wordt voltooid.

6.    Een wedstrijd wordt pas geacht beslist te zijn op punten (de andere definitie van "beslissing") als alle geplande rondes voltooid zijn. Alle andere beslissingen (bijv. KO, TKO, opgave, overgave, diskwalificatie, geen gehoor geven aan de bel, een kopstoot, een stoot onder de gordel, enz.) worden afgehandeld alsof de bokser de wedstrijd gewonnen heeft zonder dat een beslissing nodig was, d.w.z. "vóór de bel".

7.    Weddenschappen die betrekking hebben op de duur van een ronde/gevecht hebben betrekking op de werkelijke tijd die is verstreken in de ronde/het gevecht, welke van toepassing, afhankelijk van de geplande duur van de ronde/het gevecht. Bijvoorbeeld: een weddenschap op meer dan 4,5 totale rondes in een bokspartij wordt afgehandeld als 'meer dan' nadat anderhalve minuut in de vijfde ronde is verstreken.

 

12.10    Cricket

a)    Algemene regels Cricket

1)    In gevallen waarvoor geen noteringen zijn aangeboden voor een gelijkspel en de wedstrijd/aanbieding eindigt in een gelijkspel, worden de weddenschappen afgehandeld overeenkomstig de zogenaamde “dead-heat”-regel, waarbij de uitbetaling wordt berekend nadat de noteringen zijn verdeeld en vermenigvuldigd met de inzet, onafhankelijk van het feit of de netto uitbetaling lager is dan de inzet van de accounthouder. Wanneer sprake is van een dergelijke bepaling, dan wordt dit vermeld in combinatie met de wedaanbieding. In competities waar andere middelen worden gebruikt om een winnaar te bepalen na een gelijkspel (‘bowl out’ of ‘super over’), dan worden de aanbiedingen afgehandeld op basis van het resultaat nadat dergelijke verlengingen zijn voltooid.

2)    Bij weddenschappen op "Hoogste openende partnership" moeten beide teams hun openende partnership voltooien, met uitzondering van situaties waarin een uitkomst al bepaald is.

3)    Bij weddenschappen op “Batting” Head to Heads moeten beide spelers op de batting crease staan terwijl de bal wordt gebowld. Ze hoeven echter niet noodzakelijkerwijs richting de bal te staan. In het geval de innings van een van de batsmen niet voltooid worden, komt de weddenschap te vervallen, met uitzondering van situaties waarin de uitkomst al bepaald is.

4)    Bij weddenschappen op “Bowling” Head to Heads moeten beide spelers ten minste 1 bal bowlen opdat de weddenschap geldig zou zijn.

5)    Bij weddenschappen op Totaal aantal “Batsman Runs” (meer dan / minder dan) moeten de innings voltooid worden. In het geval de innings van een batsman worden afgebroken vanwege het weer of invallende duisternis, komen alle weddenschappen waarvoor het resultaat nog niet bepaald is te vervallen. Een resultaat staat vast wanneer een Batsman het totaal aantal Runs heeft bereikt dat nodig was voor de weddenschap, wanneer hij is vervangen of wanneer een inning voortijdig werd afgesloten (declaratie). Bijvoorbeeld, als een batsman niet verder komt dan 50 ‘Not-Out’ op het moment dat de wedstrijd of inning afgebroken wordt vanwege het weer of de duisternis, dan komen alle weddenschappen op

50,5 Runs te vervallen. Echter, alle weddenschappen op “Meer dan 49,5 Runs” worden beschouwd als gewonnen en alle weddenschappen op “Minder dan 49,5 Runs” worden afgehandeld als verloren. Mocht de batsman vanwege een blessure het veld verlaten, dan wordt zijn score aan het einde van de inning van zijn team geldig beschouwd als het resultaat voor die weddenschap.

6)    Bij weddenschappen op “Val van volgende wicket” komen alle weddenschappen te vervallen mocht de batsman vanwege een blessure het veld verlaten voordat een resultaat bepaald is. Een resultaat staat vast wanneer het totaal aantal innings hoger is dan het totaal aantal Runs dat nodig was voor de weddenschap. Als een team voortijdig stopt (declaratie) of hun doel bereikt, wordt het totaal van het team dat aan slag was gebruikt als het resultaat van de markt. Als een partnership onderbroken wordt vanwege het weer, dan blijven alle weddenschappen staan, tenzij de wedstrijd niet uitgespeeld wordt. In dergelijke gevallen komen alle weddenschappen waarvoor het resultaat nog niet bepaald is te vervallen.

7)    Bij weddenschappen op “Volgende over” (meer dan / minder dan en oneven/even), worden extra's inbegrepen voor de afhandeling ervan. Weddenschappen komen te vervallen wanneer de Over niet voltooid wordt, tenzij er al een resultaat bepaald is. De markt verwijst alleen naar de genoemde Over (bijv. “5e Over” verwijst naar Over nummer 5, met name de Over direct na Over nummer 4).

8)    Bij weddenschappen op “Race naar X runs” moeten beide spelers de slagbeurt openen voor een geldige weddenschap.

9)    Bij weddenschappen op “Eerste over”-runs moet de Over voltooid zijn voor een geldige weddenschap, tenzij het maximaal geboden bereik al behaald is. Enige extra's tellen mee voor de afhandeling.

10)    Bij weddenschappen op “First Scoring Play” geldt dat indien runs gescoord worden uit een “No ball”, extra's als de winnaar worden aangemerkt.

11)    Bij weddenschappen op “Wicket 1e over” moet de Over voltooid worden opdat de weddenschap geldig zou zijn, tenzij er al een wicket gevallen is.

12)    Bij weddenschappen op “Volgende man uit” komen weddenschappen te vervallen als een van de spelers het veld verlaat vanwege een blessure voordat de wicket valt of als er geen wickets meer zijn. Beide genoemde batsmen moeten aan slag zijn de val van de betreffende wicket opdat de weddenschap geldig zou zijn.

13)    Bij weddenschappen op “Manier van uitschakeling” komen weddenschappen te vervallen als een van de spelers het veld verlaat vanwege een blessure voordat de wicket valt of als er geen wickets meer zijn. ‘Enige andere’ omvat een geraakte wicket, aangeraakte bal, obstructie van het veld, te laat op het veld of de bal twee keer geraakt.

14)    Voor geldige oneven/even-weddenschappen moet een bal gebowld worden.

15)    "Beste batsman"- en "Beste bowler"-weddenschappen die zijn geplaatst op een speler die niet met de startende 11 meespeelt worden ongeldig verklaard. Inzetten op spelers die wel geselecteerd zijn, maar niet aan slag komen worden verloren.

16)    Het afhandelen van weddenschappen op "Wides" is gebaseerd op de gescoorde "Runs" uit "Wides" en niet het aantal gegooide "Wides".

 

b. Beperkte overs (inclusief eendaagse internationale wedstrijden, Twenty20's en nationale eendaagse cricketwedstrijden)

 

1)    Mocht een wedstrijd verplaatst worden naar een reservedag, dan blijven alle weddenschappen geldig.

2)    Head to Head-weddenschappen worden betaald op basis van officiële resultaten. In geval van een gelijkspel kunnen, zoals uitgelegd in clausule 1 van de algemene cricketregels, gelijkspelregels van toepassing zijn, tenzij een andere gelijkspelmethode wordt gebruikt om een winnaar te bepalen (bijv. super over, bowl-off), in welk geval de uitslag wordt bepaald aan de hand van het resultaat van deze methode. Mocht de weddenschap zonder resultaat worden verklaard, dan komen alle weddenschappen te vervallen. Voor enige andere weddenschap op de wedstrijd (bijv. Hoge bats, Meeste sixes, Batting- en Bowling-Head to Heads, etc.) worden de resultaten na het geschil inzake gelijkspel niet inbegrepen.

3)    Voor “Beste batsman/bowler” moeten minimaal 20 overs per innings worden gegooid in een eendaagse wedstrijd, tenzij een team all-out is of de wedstrijd is voltooid, of een minimum van 5 overs per innings bij een Twenty 20-wedstrijd, tenzij een team all-out is of de wedstrijd is voltooid.

4)    Voor weddenschappen op “Totaal aantal team-runs”, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard wanneer het aantal overs wordt verlaagd als gevolg van weersomstandigheden of een andere reden, in het standaard geplande aantal overs in een Twenty 20-wedstrijd of een beperkte overs-wedstrijd. Wanneer de uitslag van dergelijke aanbiedingen al is bepaald vóór de onderbreking en verder spelen zou de uitkomst van dergelijke weddenschappen niet kunnen veranderen, dan worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

5)    5 “Hoogste 1e 6/15 overs”-weddenschappen komen te vervallen als geen van beide teams het volledige aantal overs haalt, tenzij het doel bereikt is of het team uitgebowld is. In geval van een gelijkspel kunnen, zoals uitgelegd in clausule 1 van de algemene cricketregels, gelijkspelregels van toepassing zijn.

6)    Wanneer bij “Meeste fours/sixes/wides/run-outs”-weddenschappen de onderbreking door regen (of andere reden voor vertraging) resulteert in een verlaging van het aantal Overs ten opzichte van het geplande aantal op het moment dat de weddenschap was geaccepteerd, dan worden alle openstaande weddenschappen ongeldig verklaard wanneer de verlaging per inning 3 of meer overs is in een Twenty 20-wedstrijd en 5 of meer in beperkte Overs-wedstrijden. Wanneer de verlaging per inning 2 of minder Overs in een Twenty 20-wedstrijd en 4 of minder Overs in andere beperkte Overs-wedstrijden is, dan blijven de weddenschappen geldig. Wanneer de uitslag van dergelijke aanbiedingen al is bepaald vóór de onderbreking en verder spelen zou de uitkomst van dergelijke weddenschappen niet kunnen veranderen, dan worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

7)    Wanneer bij “totale fours/sixes/wides/run-outs”-weddenschappen de onderbreking door regen (of andere reden voor vertraging) resulteert in een verlaging van het aantal Overs ten opzichte van het geplande aantal op het moment dat de weddenschap was geaccepteerd, dan worden alle openstaande weddenschappen ongeldig verklaard wanneer de verlaging per inning 3 of meer overs is in een Twenty 20-wedstrijd en 5 of meer in beperkte Overs-wedstrijden. Wanneer de verlaging per inning 2 of minder Overs in een Twenty 20-wedstrijd en 4 of minder Overs in andere beperkte Overs-wedstrijden is, dan blijven de weddenschappen geldig. Wanneer de uitslag van dergelijke aanbiedingen al is bepaald vóór de onderbreking en verder spelen zou de uitkomst van dergelijke weddenschappen niet kunnen veranderen, dan worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

8)    “Winstmarge”-weddenschappen komen te vervallen als het geplande aantal overs voor een van de teams beperkt wordt.

9)    Weddenschappen op de hoogste individuele score komen te vervallen bij enige vermindering van het aantal overs voor een van beide teams, tenzij er al een "Century" gescoord is.

10)    Bij weddenschappen op het Team met de hoogste individuele score moet er een officiële wedstrijduitslag zijn voor een geldige weddenschap.

11)    Wanneer bij “team van beste batsman”-weddenschappen de onderbreking door regen (of andere reden voor vertraging) resulteert in een verlaging van het aantal Overs ten opzichte van het geplande aantal op het moment dat de weddenschap was geaccepteerd, dan worden alle openstaande weddenschappen ongeldig verklaard wanneer de verlaging per inning 3 of meer overs is in een Twenty 20-wedstrijd en 5 of meer in beperkte Overs-wedstrijden. Wanneer de verlaging per inning 2 of minder Overs in een Twenty 20-wedstrijd en 4 of minder Overs in andere beperkte Overs-wedstrijden is, dan blijven de weddenschappen geldig. Wanneer de uitslag van dergelijke aanbiedingen al is bepaald vóór de onderbreking en verder spelen zou de uitkomst van dergelijke weddenschappen niet kunnen veranderen, dan worden deze dienovereenkomstig afgehandeld. In het geval van gelijkspel kunnen dead heat-regels van toepassing zijn, zoals uitgelegd in clausule 1 van de Algemene Cricket-regels.

12)    Wanneer bij “50/century in wedstrijd”-weddenschappen de onderbreking door regen (of andere reden voor vertraging) resulteert in een verlaging van het aantal Overs ten opzichte van het geplande aantal op het moment dat de weddenschap was geaccepteerd, dan worden alle openstaande weddenschappen voor meeste sixes/run-outs ongeldig verklaard wanneer de verlaging per inning 3 of meer overs is in een Twenty 20-wedstrijd en 5 of meer in beperkte Overs-wedstrijden. Wanneer de verlaging per inning 2 of minder Overs in een Twenty 20-wedstrijd en 4 of minder Overs in andere beperkte Overs-wedstrijden is, dan blijven de weddenschappen geldig. Wanneer de uitslag van dergelijke aanbiedingen al is bepaald vóór de onderbreking en verder spelen zou de uitkomst van dergelijke weddenschappen niet kunnen veranderen, dan worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

 

c. Test matches/First Class matches (inclusief nationaal cricket, bijv. Sheffield Shield)

 

1)    Als een wedstrijd officieel wordt onderbroken (bijv. vanwege slechte staat van het veld), dan komen alle niet-besliste weddenschappen te vervallen.

2)    Bij weddenschappen op het “Wedstrijdresultaat” worden in geval van een gelijkspel (waarbij beide teams twee innings voltooid hebben en dezelfde score hebben) alle weddenschappen op het winnen van een van beide teams uitbetaald volgens de gelijkspelregels, zoals uitgelegd in Clausule 1 van de algemene cricketregels, terwijl weddenschappen op een gelijkspel verloren worden.

3)    Bij “Ongeldig bij gelijkspel”-aanbiedingen komen weddenschappen te vervallen als de wedstrijd eindigt in een gelijkspel.

4)    Bij “Dubbele kans”-aanbiedingen komen weddenschappen te vervallen als de wedstrijd eindigt in een gelijkspel.

5)    De afhandeling van “Meeste punten”-aanbiedingen wordt gebaseerd op wie de meeste punten krijgt voor de wedstrijd (bijv. Sheffield Shield).

6)    Voor een “Beste batsman/bowler”-aanbieding (innings) moeten 50 Overs zijn voltooid voor geldigheid van de weddenschappen, tenzij de innings op een natuurlijke wijze zijn beëindigd (inclusief ‘gedeclareerde innings’).

7)    Voor een “Beste batsman/bowler”-aanbieding (wedstrijd) moeten 50 Overs zijn voltooid voor geldigheid van de weddenschappen, tenzij de innings op een natuurlijke wijze zijn beëindigd (inclusief ‘gedeclareerde innings’).

8)    Voor “Innings Runs”-aanbiedingen komen alle weddenschappen te vervallen als er geen 50 overs gebowld zijn, tenzij een inning tot een natuurlijk einde komt of vroegtijdig wordt stopgezet. Als een inning op enig moment vroegtijdig wordt stopgezet, worden weddenschappen afgehandeld op het totaal op het moment van vroegtijdige stopzetting.

9)    Voor geldige “Session Runs”-weddenschappen moeten 20 overs gebowld worden in een sessie.

10)    Als de wedstrijd in een gelijkspel eindigt, wordt de winnaar voor “Resultaat test match”-aanbiedingen geacht ‘Dag 5, Sessie 3’ te zijn.

11)    “Hoogste openende partnership”-aanbiedingen zijn uitsluitend van toepassing op de eerste inning.

12)    Voor geldige “Aan de leiding na eerste inning”-aanbiedingen moeten beide teams uitgebowld worden of hun eerste inning vroegtijdig stopzetten. In geval van een gelijkspel kunnen, zoals uitgelegd in clausule 1 van de algemene cricketregels, gelijkspelregels van toepassing zijn.

13)    Voor “Century eerste inning”-aanbiedingen moeten 50 overs gebowld worden, tenzij er al een resultaat bepaald is of de inning tot een natuurlijk einde is gekomen (inclusief innings die vroegtijdig werden stopgezet).

14)    Voor "50/century/Double Century in wedstrijd" tijdens Test- of First class-wedstrijden, worden weddenschappen ongeldig verklaard in gelijkgespeelde wedstrijden waarvan het aantal gebowlde Overs minder is dan 200, tenzij de uitslag al is bepaald.

15)    Voor "50/century/Double Century in wedstrijd" in "thuis/uit 1ste innings" tijdens Test- of First class-wedstrijden, worden weddenschappen ongeldig tenzij de innings hun natuurlijke einde bereiken (waaronder "gedeclareerde innings") of de uitslag al is bepaald.

16)    Voor "50/century/Double Century in wedstrijd" in één van de 1ste innings" tijdens Test- of First class-wedstrijden, worden weddenschappen ongeldig tenzij beide innings hun natuurlijke einde bereiken (waaronder "gedeclareerde innings") of de uitslag al is bepaald.

17)    Voor "50/century/Double Century in wedstrijd" in "thuis/uit 2e innings" tijdens Test- of First class-wedstrijden, worden weddenschappen ongeldig wanneer het aantal gebowlde Overs voor die innings minder dan 50 is, tenzij de uitslag al is bepaald.

 

d.    Serie-/Toernooiwedden

1)    Mochten er geen noteringen voor een gelijkspel aangeboden worden voor een “Winnaar van de serie”-weddenschap, en de serie is een gelijkspel, komen alle weddenschappen te vervallen.

2)    Als een toernooi niet voltooid is, maar er wordt een winnaar uitgeroepen door de gezaghebbende organisatie, dan worden weddenschappen op de uitgeroepen winnaar(s) uitbetaald (gelijkspelregels, zoals uitgelegd in clausule 1 van de algemene cricketregels, kunnen van toepassing zijn). Indien er geen winnaar uitgeroepen wordt, komen alle weddenschappen te vervallen.

3)    Alle toernooiweddenschappen zijn inclusief de finale, tenzij anders vermeld.

4)    Als om welke reden dan ook het aantal wedstrijden in een serie gewijzigd wordt en dit niet overeenkomt met het aantal in de aanbieding, dan komen alle “Correcte score serie”-aanbiedingen te vervallen.

5)    Bij aanbiedingen voor “Speler met meeste runs/wickets in serie” zijn in geval van een gelijkspel, zoals uitgelegd in clausule 1 van de algemene cricketregels, gelijkspelregels van toepassing. Er worden geen terugbetalingen gedaan op spelers die niet deelnemen. Voor een geldige weddenschap moet ten minste één wedstrijd gespeeld worden in het toernooi/de serie.

6)    Weddenschappen die betrekking hebben op de prestaties van een bepaalde speler/team in een serie/toernooi hebben geen betrekking op de verzamelde statistieken van opwarmwedstrijden.

 

12.11.Curling

1)    Het afhandelen van alle weddenschappen op Curling gebeuren op basis van het resultaat na eventuele extra innings, tenzij anders vermeld.

 

12.12.    Wielrennen (baan en weg)

1) Het afhandelen van aanbiedingen vindt plaats op basis van het behalen van de hoogste positie van de renner/ploeg aan het einde van een etappe/evenement.

2) De beslissende factor in het afhandelen van weddenschappen is de hoogste positie in het betreffende evenement, zoals gepubliceerd door de gezaghebbende organisatie aan het einde van de podiumpresentatie, ongeacht later volgende diskwalificaties, wijzigingen in de officiële uitslag, enz.

3) Alle "Head-to-Head"- en “meer dan / minder dan”-weddenschappen aangaande de prestatie van een of meerderen renners tijdens een etappe/evenement worden geldig geacht als alle genoemde renners van start gaan in de betreffende etappe/evenement en als ten minste één van die renners de betreffende etappe/evenement uitrijdt.

4) Voor weddenschappen die verwijzen naar de uitslag na voltooiing van een bepaald evenement, moet het betreffende evenement volledig voltooid zijn en moet de uitslag bekend zijn gemaakt, anders worden weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij het resultaat al bepaald is. Wanneer het aantal etappes van een evenement niet volledig is doorlopen, of wanneer de organisatoren besluiten resultaten uit bepaalde etappes van de competitie uit de officiële resultaten te verwijderen, dan blijven de weddenschappen geldig mits het aantal uitgesloten etappes niet meer dan 25% uitmaakt van het van tevoren bepaalde aantal etappes (exclusief de proloog) aan het begin van de competitie.

5) Alle weddenschappen worden geldig geacht onder de voorwaarde dat het evenement, of de relatieve etappe waarnaar de weddenschap verwijst, gespeeld wordt in hetzelfde jaar, ongeacht enige vertragingen, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.

6) Weddenschappen op de prestaties in een bepaalde etappe zijn geldig, onafhankelijk van de wijzigingen in de route die de organisatoren nodig achten en toepassen in de etappe. Uitzondering hierop is wanneer een etappe met bepaalde kenmerken (bijv: een bergetappe) wordt gewijzigd door de organisatoren, voordat de etappe van start gaat, in een etappe met andere hoofdkenmerken (bijv.: tijdrit of een laaggelegen etappe). In dergelijke gevallen worden weddenschappen die zijn geplaatst voordat de wijziging in etappe was aangekondigd ongeldig verklaard.

7) Tenzij anders gespecificeerd worden gebeurtenissen in evenementen, in het geval van een wedaanbieding over de prestaties van een team/renner bij een bepaald evenement (zoals totaal aantal gewonnen etappes door team/wielrenner X in tour Y) of "Head to Head"-wedaanbiedingen met betrekking tot twee renners/teams bij bepaalde evenementen, die één van de volgende aanduidingen krijgen niet meegerekend bij de afhandeling: proloog, ploegentijdrit.

 

12.13.Veldrijden

1)    De voorwaarden en bepalingen voor wielrennen zijn waar mogelijk van toepassing.

 

12.14.Voetbal

1)    Maker van het eerste doelpunt – de weddenschap heeft betrekking op een bepaalde speler die het eerste doelpunt maakt, of tijdens een bepaalde periode van het evenement (bijv. “eerste doelpunt van de wedstrijd” of “eerste doelpunt in de tweede helft”), of anders als maker van het eerste doelpunt voor zijn team (bijv. “maker eerste doelpunt – team X)”. Inzetten op spelers die niet aan de wedstrijd meedoen of in het veld komen nadat het doelpunt waarop de weddenschap betrekking heeft gescoord is, worden teruggestort. Eigen doelpunten tellen niet mee voor de afhandeling van deze aanbieding. Wanneer het doelpunt waarop de weddenschap betrekking heeft wordt beschouwd als eigen doelpunt, wordt de volgende speler die een doelpunt scoort, dat geen eigen doelpunt is en dat voldoet aan de parameters van de weddenschap, beschouwd als de winnende uitslag. Wanneer geen doelpunten (of geen volgende doelpunten, welke van toepassing is) worden gescoord die geen eigen doelpunten zijn of niet voldoen aan de overige parameters van de weddenschap, dan worden alle weddenschappen beschouwd als verloren.

2)    Maker van het laatste doelpunt – de weddenschap heeft betrekking op een bepaalde speler die het laatste doelpunt maakt, óf tijdens een bepaalde periode van het evenement (bijv. “laatste doelpunt van de wedstrijd” of “laatste doelpunt in de tweede helft”), óf anders als maker van het laatste doelpunt voor zijn team (bijv. “maker laatste doelpunt – team X)”. Alleen inzetten op spelers die niet aan de wedstrijd meedoen worden teruggestort. In alle andere gevallen blijven weddenschappen geldig, onafhankelijk van de speeltijd of wissel van de speler. Eigen doelpunten tellen niet mee voor de afhandeling van deze aanbieding. Wanneer het doelpunt waarop de weddenschap betrekking heeft wordt beschouwd als eigen doelpunt, wordt de speler die daarvóór een doelpunt scoorde, dat geen eigen doelpunt was en dat voldeed aan de parameters van de weddenschap, beschouwd als de winnende uitslag. Wanneer geen doelpunten (of geen voorgaande doelpunten, welke van toepassing is) worden gescoord die geen eigen doelpunten zijn of niet voldoen aan de overige parameters van de weddenschap, dan worden alle weddenschappen beschouwd als verloren.

3)    Een "scorecast" en een "matchcast" zijn weddenschappen waarmee gelijktijdig kan worden gewed op een bepaalde gebeurtenis (bijvoorbeeld eerst doelpuntenmaker) in combinatie met een andere weddenschap op hetzelfde of gerelateerd evenement (bijv. correcte score in de wedstrijd of uitslag van de wedstrijd). Wanneer de weddenschap betrekking heeft op de eerste of laatste doelpuntmaker, dan zijn de voorwaarden zoals genoemd in <Sectie C, para 14.1> en <Sectie C, para 14.2> van toepassing, wanneer van toepassing. Inzetten op spelers die niet aan de wedstrijd meedoen worden geretourneerd. In alle andere gevallen blijven weddenschappen geldig, onafhankelijk van de speeltijd of wissel van de speler. Eigen doelpunten tellen niet mee voor de afhandeling van deze aanbieding.

4)    Tenzij anders vermeld, of aangegeven in combinatie met de wedaanbieding, moeten voor alle andere doelpuntgerelateerde weddenschappen de genoemde speler(s) aan de aftrap staan om geldig te zijn. Eigen doelpunten tellen nooit als een door een speler gescoord doelpunt.

5)    Op alle weddenschappen met betrekking tot gele/rode kaarten, kaartpunten, enz., worden uitsluitend kaarten aan spelers die op het veld staan meegeteld voor het afhandelen. Kaarten, disciplinaire maatregelen, schorsingen van enig individu dat op het moment van de sanctie niet actief aan het spel deelneemt, of dat niet zou moeten doen, alsmede disciplinaire maatregelen die na de officiële afloop van de wedstrijd genomen worden, worden niet meegeteld.

6)    Voor alle andere weddenschappen in verband met disciplinaire zaken aangaande individuen (gele kaarten, rode kaarten, overtredingen, enz.) moet de genoemde speler(s) aan de aftrap staan om geldig te zijn.

7)    "Kaartpunten" worden in wedden vóór de wedstrijd volgens deze regels berekend: Gele kaart = 10 punten, rode kaart = 25 punten. Het maximum aantal punten dat een speler kan halen is 35. 

8)    "Head-to-Head"- en “meer dan / minder dan”-weddenschappen aangaande de prestatie van een of meer spelers in de wedstrijd/het evenement/het toernooi worden geacht geldig te zijn, wanneer alle genoemde spelers aan de aftrap staan.

9)    "Head-to-Head"- en “meer dan / minder dan”-weddenschappen aangaande de prestatie van een of meer spelers in een evenement/toernooi worden geacht geldig te zijn, wanneer alle genoemde spelers op een bepaald moment deelnemen aan de het evenement/toernooi.

10)    Alle weddenschappen die verwijzen naar toernooitotalen (zoals doelpunten, hoekschoppen, kaarten, strafschoppen, enz.) worden afgehandeld op basis van de officiële statistieken van de gezaghebbende organisatie. Tenzij ander vermeld worden bij cumulatieve totalen van dergelijke weddenschappen de eventuele verlengingen meegeteld, maar strafschoppenseries niet.

11)    Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op dat een bepaald team een aantal/selectie bekers wint tijdens hetzelfde seizoen gebaseerd op de prestaties van het betreffende team in de volgende competities: nationale competitie, het equivalent van de FA Cup en de League Cup en de Champions League of de Europa League. Andere bekers (bijv. nationale supercup, Europese supercup en mondiale supercup) tellen niet mee.

12)    De "Nationale dubbel" wordt gedefinieerd als de overwinning van een team in zowel de nationale competitie als het nationale bekertoernooi.

13)    "Totaal aantal kaarten" worden berekend op basis van de volgende regels: Gele kaart = 1 kaart, rode kaart = 2 kaarten. Het maximum aantal kaarten dat een speler kan halen is 3.

14)    Weddenschappen op de vraag of een bepaalde speler(s) kan scoren vanuit bepaalde gebieden van het veld (bijv. van buiten het 'strafschopgebied') worden afgehandeld op basis van de plaats van de bal op het moment dat de speler de bal schopt, waarbij het niet relevant is of de bal op zijn traject nog van richting verandert na het eerste schot. Voor de duidelijkheid, de lijnen die het 'strafschopgebied' aangeven worden beschouwd als integraal onderdeel van dat deel van het veld. Wanneer een schot de bal dus raakt op het moment dat hij boven de betreffende lijn zweeft of de lijn, zelfs al is het gedeeltelijk, raakt, dan wordt de bal beschouwd als niet zijn geschopt buiten het gebied.

15)    Weddenschappen op de vraag of een bepaalde speler(s) erin slaagt de lat, de paal of een ander deel van het doel om het doelgebied heen te raken worden alleen afgehandeld als gerealiseerd, als het schot niet direct resulteert in een doelpunt dat wordt toegekend direct nadat de bal een deel van het doel heeft geraakt.

16)    Tijdens bepaalde evenementen kan 36WIN  een gereduceerd aantal deelnemers aanbieden voor een weddenschap (bijv. alle niet genoemde spelers van team X) of anders één enkele speler als vertegenwoordiger van een heel team (bijv. “iedere speler van team X”). In beide gevallen worden alle niet genoemde teamleden ten behoeve van de afhandeling beschouwd als starters (en ook als zodanig afgehandeld), inclusief wissels, ongeacht het feit of ze wel of niet deelnamen aan de wedstrijd.

17)    Weddenschappen op de prestaties van spelers die de wedstrijd op de bank beginnen worden afgehandeld als ongeldig, als de speler niet staat genoemd bij het startende elftal of helemaal niet deelneemt aan de wedstrijd.

 

12.15.    Golf

1)    Alle weddenschappen worden geldig geacht als het toernooi, of de relatieve ronde waarnaar de weddenschap verwijst, gespeeld wordt in hetzelfde jaar, ongeacht enige vertragingen, tenzij andere overeenkomsten zijn gesloten.

2)    Alle weddenschappen die verwijzen naar toernooiprestaties (winnaar, hoogste plaatsen, groepwedden, beste nationaliteit, individuele eindstand, enz.) worden geldig geacht wanneer door de gekozen spelers 36 holes zijn gespeeld, en het officiële resultaat is gepubliceerd door de organisatie.

3)    Weddenschappen die al beslist zijn, worden geldig geacht, ook als niet alle 36 holes van het toernooi gespeeld zijn en/of het officiële resultaat niet is gepubliceerd door de organisatie.

4)    Enig resultaat dat afkomstig is uit officiële play-offs tellen mee voor het afhandelen van de aanbiedingen.

5)    Weddenschappen op spelers die een toernooi starten maar zich vrijwillig terugtrekken of worden gediskwalificeerd, worden afgehandeld als verliezend, tenzij het resultaat van de aanbieding waarnaar de weddenschap verwijst al bepaald is.

6)    Alle Win/Plaatsing-weddenschappen die verwijzen naar de winnaar van de competitie en beste nationaliteit die zijn geplaatst na 00:00 CET op de maandag van de week van het toernooi, op deelnemers die helemaal niet meedoen, worden geretourneerd. Alle andere Winst/Plaatsing-weddenschappen worden geldig geacht.

7)    In Winnaar-weddenschappen waarin een beperkte selectie deelnemers is opgenomen, zoals beste nationaliteit, groepwedden, enz. behoudt 36WIN  zich het recht voor Tattersalls regel 4 toe te passen op enige niet-starter. Dead Heat-regels zijn van toepassing in gevallen waar een play-off een betere eindstand heeft opgeleverd.

8)    Voor alle "Head-to-Head"-wedaanbiedingen moeten alle deelnemers van start gaan in het evenement/de ronde waarnaar de weddenschap verwijst.

9)    In "Head-to-Head"-weddenschappen met maar twee spelers wordt de inzet geretourneerd als beide spelers dezelfde eindpositie bereiken en er geen optie voor een gelijke stand geboden werd. In "Head-to-Head"-weddenschappen met drie spelers waarin twee of meer spelers dezelfde eindpositie bezetten, wordt de inzet verdeeld in overeenstemming met art. B.11.19

10)    Het afhandelen van "Head-to-Head"-wedaanbiedingen aangaande de prestaties van twee of meer spelers (bijv. beste eindstand in het toernooi) worden gebaseerd op de beste eindpositie/laagste score (welke van toepassing is) die wordt behaald in het evenement/de ronde waarnaar de weddenschap verwijst.

11)    Voor enige verwijzing naar de "Cut" wel of niet halen, is een officiële beslissing van de organisatie nodig om de weddenschap geldig te maken. Bij een toernooi waarin spelers tijdens meer dan een fase kunnen worden uitgeschakeld, wordt de afhandeling gebaseerd op het zich al dan niet kwalificeren van de speler tijdens de eerste "Cut".

12)    Als een speler gediskwalificeerd wordt/zich terugtrekt voordat de "Cut" is gedaan, wordt de speler geacht de "Cut" te hebben gemist. Als een speler gediskwalificeerd wordt/zich terugtrekt nadat de "Cut" is gedaan, is niet van invloed op de originele afhandeling van de "Haalt de cut"-aanbiedingen.

13)    In "Head-to-Heads" op basis van de beste eindklassering in het toernooi, wordt in het geval een van de spelers de cut mist, de andere speler uitgeroepen tot winnaar. Als geen van beide deelnemers de cut haalt, dan wordt de speler met de laagste score op de cut uitgeroepen tot winnaar. Als geen van beide deelnemers de cut haalt, en beide spelers hebben hetzelfde aantal punten, dan wordt de weddenschap ongeldig verklaard. Een speler die na de cut gediskwalificeerd wordt, verslaat een speler die de cut niet gehaald heeft.

14)    Enige verwijzing naar "Majors" zijn gebaseerd op de toernooien in het betreffende seizoen, waaraan de PGA de genoemde definitie toeschrijft, ongeacht van de locatie, datum of enige andere wijzigingen.

 

12.16.Handbal

1)    "Head-to-Head"- en “meer dan / minder dan”-weddenschappen aangaande de prestatie van een of meer spelers in de wedstrijd/het evenement/het toernooi worden geacht geldig te zijn, wanneer alle genoemde spelers op een bepaald moment deelnemen aan de wedstrijd/het evenement/het toernooi om de weddenschap geldig te laten zijn.

2)    Alle weddenschappen die verwijzen naar toernooitotalen worden afgehandeld op basis van de officiële statistieken van de gezaghebbende organisatie. Tenzij ander vermeld worden bij cumulatieve totalen van dergelijke weddenschappen de eventuele verlengingen meegeteld, maar strafschoppenseries niet.

3)    Het afhandelen van spelergerelateerde weddenschappen in een specifieke wedstrijd wordt gebaseerd op het resultaat na het einde van de 2e helft (reguliere speeltijd), tenzij anders vermeld.

 

12.17.Paardenrennen (Ren- & Drafsport):

1)    Een Head-to-Head-weddenschap waarbij ten minste één paard de race voltooid wordt afgehandeld op basis van de officiële resultaten zoals die gepubliceerd worden door de gezaghebbende organisatie.

2)    Een Eén-tegen-Eén Weddenschap waarbij beide paarden geen officiële uitslag halen wordt ongeldig verklaard.

3)    Een Head-to-Head-weddenschap waarbij beide paarden dezelfde officiële tijd noteren wordt bepaald op basis van welk paard in de resultaten vóór het andere paard geplaatst wordt; als het onmogelijk is om te beslissen welk paard voor het andere paard geëindigd op basis van de resultaten, dan wordt de weddenschap ongeldig verklaard.

4)    Een Head-to-Head- en/of Triple Head-weddenschap wordt ongeldig verklaard in het geval dat: a. Geen enkele van de deelnemende paarden de race voltooid; en/of b. Geen van de deelnemende paarden enig prijzengeld ontvangt.

5)    In het geval dat de resultaten foutief worden gepubliceerd, zoals fouten in race- en startnummers, racenamen, startmethodes of afstanden, wordt de weddenschap geldig geacht, aangezien alle genoemde paarden deelnemen aan dezelfde race tijdens dezelfde ontmoeting.

6)    Alle weddenschappen hebben betrekking op de genoemde wedstrijd. Wanneer de race/ontmoeting niet wordt gehouden/voltooid binnen de geplande tijd, worden alle weddenschappen die zijn geplaatst na 00:00 CET van de geplande datum beschouwd als ongeldig. Weddenschappen geplaatst voor 00:00 CET van de geplande datum blijven geldig, mits de race/ontmoeting wordt gehouden binnen het geplande jaar.

 

12.18.IJshockey

1)    Het afhandelen van spelergerelateerde weddenschappen in evenementen/toernooien wordt gebaseerd op het resultaat na een eventuele verlenging (overtime), exclusief strafschoppenseries, tenzij anders vermeld.

2)    "Head-to-Head"- en “meer dan / minder dan”-weddenschappen aangaande de prestatie van een of meer spelers in de wedstrijd/het evenement/het toernooi worden geacht geldig te zijn, wanneer alle genoemde spelers op een bepaald moment deelnemen aan de wedstrijd/het evenement/het toernooi.

3)    Alle weddenschappen die verwijzen naar toernooitotalen (zoals doelpunten, assists, punten, strafminuten, enz.) worden afgehandeld op basis van de officiële statistieken van de gezaghebbende organisatie. Tenzij ander vermeld, worden bij cumulatieve totalen van dergelijke weddenschappen de eventuele verlengingen (overtime) meegeteld, maar strafschoppenseries niet.

4)    Het afhandelen van spelergerelateerde weddenschappen in een specifieke wedstrijd wordt gebaseerd op het resultaat na het einde van de 3e periode (reguliere speeltijd), tenzij anders vermeld

5)    Ten behoeve van de afhandeling worden “meer/minder”-weddenschappen die betrekking hebben op het totale aantal doelpunten in de wedstrijd, inclusief eventuele doelpunten gescoord in de verlenging en de strafschoppenserie, geteld als slechts “1” doelpunt gescoord door één van beide teams tijdens de verlenging. De volgende voorbeelden zijn ter illustratie:

 

.i   Voorbeeld 1 - meer/minder (reguliere speeltijd): wedstrijd eindigt in 2-2 aan het einde van de 3e periode. Het totale aantal doelpunten wordt afgehandeld op basis van de score 2-2 (4 doelpunten in totaal).

.ii    Voorbeeld 2 - meer/minder (inclusief verlenging en strafschoppenserie): wedstrijd eindigt in 2-2 aan het einde van de 3e periode en team A scoort tijdens de verlenging. Het totale aantal doelpunten wordt afgehandeld op basis van de score 3-2 (5 doelpunten in totaal).

.iii    Voorbeeld 3 - meer/minder (inclusief verlenging en strafschoppenserie): wedstrijd eindigt in 2-2 aan het einde van de 3e periode. De verlenging eindigt in 0-0 terwijl team A tijdens de strafschoppenserie 1 en team B 2 punten scoort. Het totale aantal doelpunten wordt afgehandeld op basis van de score 2-3 (5 doelpunten in totaal)..

 

12.19.    Motorsport

1)    Deze sectie is van toepassing op alle sporten die verband hebben met gemotoriseerde races, zoals: Formule 1, A1 GP, CART, Indy Car, Nascar, Circuitracen, Touring Cars, DTM, Endurance, Rally, Rally-cross, Motorraces, Superbike.

2)    De weddenschappen worden afgehandeld op basis van de live timing en classificatie die op tv wordt uitgezonden ten tijde van de podiumpresentatie, of aan het einde van de sessie/race/evenement (welke van toepassing is). Als de benodigde informatie voor het afhandelen van de aanbieding niet beschikbaar is/niet getoond wordt/incompleet is, wordt de eerste officiële informatie op de officiële website bindend geacht, ongeacht latere promoties, demoties, beroepen en/of straffen die plaatsvinden na de sessie/race waarnaar de weddenschap verwijst.

3)    Evenementen die wegens weersomstandigheden of om andere redenen worden verkort, maar die door de gezaghebbende organisatie als officieel worden bestempeld, worden dienovereenkomstig afgehandeld, ongeacht enige wijzigingen die de betreffende organisatie kan aanbrengen vanwege het niet voltooien van de race.

4)    Indien een evenement/race/sessie/ronde/heat opnieuw moet worden gestart vanaf het begin, dan blijven de weddenschappen geldig, en worden ze afgehandeld op basis van de resultaten na de herstart, met uitzondering van die uitkomsten die al bepaald zijn.

5)    Voor afhandelingsdoeleinden wordt een coureur die heeft deelgenomen aan een officiële training of kwalificatie geacht te hebben deelgenomen aan het evenement, ongeacht zijn eventuele deelname aan de daadwerkelijke race.

6)    In "Head-to-Head"-weddenschappen moeten alle genoemde deelnemers meedoen aan de sessie waarnaar de weddenschap verwijst, om de weddenschap geldig te laten zijn, ongeacht of de coureur een officiële tijd weet te noteren.

7)    In "Winnaar"- of "Geplaatst"-weddenschappen worden inzetten niet geretourneerd in het geval de betreffende deelnemers om welke reden dan ook niet meedoen aan de sessie/evenement/kampioenschap waarnaar de aanbieding verwijst.

8)    Het afhandelen van aanbiedingen met betrekking tot "Race uitrijden" wordt gebaseerd op de officiële reglementen, zoals die worden uitgegeven door de gezaghebbende organisatie.

9)    Een "Head-to-Head"-weddenschap waarbij geen van beide coureurs de race uitrijdt, wordt bepaald op basis van het hoogste aantal gereden rondes. In het geval de deelnemers de race niet uitrijden en beide evenveel rondes voltooien, wordt de weddenschap ongeldig verklaard. In het geval van een Rally moet ten minste één van de deelnemers het evenement voltooien, anders wordt de weddenschap ongeldig verklaard.

10)    Tijdstraffen die worden uitgedeeld door de gezaghebbende organisatie tijdens kwalificatiesessie(s) tellen mee. Andere promoties/demoties op de grid worden genegeerd.

11)    Een race wordt geacht te zijn gestart wanneer de opwarmronde start (indien van toepassing), dus alle coureurs die meedoen met de opwarmronde, worden geacht te zijn gestart. In het geval een deelnemer vertraagd start, of de race begint vanuit de pitstraat, wordt deze ook geacht te hebben deelgenomen.

12)    Bij het afhandelen van seizoenmarkets wordt rekening gehouden met de classificatie die direct na de laatste race van het seizoen wordt gepubliceerd, inclusief beslissingen die tijdens het seizoen zijn genomen door de organisatie, mits deze beslissingen zijn genomen voor aanvang van de laatste race van het seizoen. Enige beslissing (zelfs een beroep) die na het einde van de laatste geplande race van het seizoen genomen wordt, wordt irrelevant geacht.

13)    Alle weddenschappen die verwijzen naar de prestaties van een team blijven geldig, ongeacht wijzigingen in coureurbezetting.

14)    Weddenschappen blijven geldig, ongeacht wijzigingen in schema/locatie/circuit voor zover de race/het evenement tijdens hetzelfde jaar/seizoen (ongeacht enig uitstel) verreden wordt, behalve voor die weddenschappen die geplaatst zijn na 00:00 CET op de maandag van de week waarop de race/het evenement gepland staat. Deze zullen worden geretourneerd indien de race/evenement/sessie waarnaar de aanbieding verwijst niet binnen 7 dagen van de geplande startdatum gehouden wordt.

15)    Voor geldige weddenschappen die verwijzen naar de prestaties van bepaalde teams moet het vastgestelde aantal voertuigen van elk team de race starten. Is dit niet het geval, dan worden de weddenschappen ongeldig verklaard (bijv. in Formule 1 moeten twee teams van elke team de race starten).

16)    Bij het afhandelen van weddenschappen die betrekking hebben op de opname van de "Safety Car" hebben geen betrekkingen op deze gebeurtenissen waarbij de feitelijke wedstrijd start achter de "Safety Car".

17)    Het afhandelen van weddenschappen op de eerste coureur/auto die de race verlaat is gebaseerd op de werkelijke ronde waarin de coureur wordt beschouwd als zijnde uit de race gestapt. Als er dus twee of meer coureurs in dezelfde ronde uit de race stappen, worden weddenschappen afgehandeld overeenkomstig art.B.11.14

 

12.20. Netball

1)    Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op Netbal afgehandeld op basis van de uitslag na de zogenaamde extra tijd (overtime).

2)    “Margeweddenschappen” en “Rust-/Eindstand”-aanbiedingen worden afgehandeld op basis van de uitslag aan het einde van de speeltijd van 80 minuten.

3)    Een wedstrijd moet voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve wat betreft die aanbiedingen waarvan de uitkomst al beslist was vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kon veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

4)    Alle weddenschappen met betrekking tot de prestaties van spelers worden geldig geacht, mits de genoemde speler deelneemt aan de betreffende wedstrijd/evenement.

 

12.21.Pesäpallo (Fins honkbal)

1)    Alle weddenschappen op Pesäpallo worden bepaald op basis van de resultaten na de eerste twee rondes (innings). Tenzij anders vermeld worden scores in eventuele verlengingen (Supervuoropari) niet meegerekend.

 

12.22.    Rugby League

1)    Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op Rugby League afgehandeld op basis van de uitslag na de zogenaamde extra tijd (overtime) of Golden Point-regel, indien van toepassing.

2)    “Margeweddenschappen” en “Rust-/Eindstand”-aanbiedingen worden afgehandeld op basis van de uitslag aan het einde van de speeltijd van 80 minuten.

3)    Bepaalde competities/evenementen kunnen aanbiedingen hebben die relevant zijn voor een bepaalde periode/wedstrijd die in gelijkspel kan eindigen, of aan het einde van de normale 80 speelminuten of zelfs nadat de eventuele verlenging (extra tijd) is gespeeld. In dergelijke gevallen worden de weddenschappen afgehandeld volgens de zogenaamde "dead-heat"-regel, waarbij de uitbetaling wordt berekend nadat de noteringen zijn verdeeld en dan vermenigvuldigd met de inzet, onafhankelijk van het feit of de netto uitbetaling lager is dan de inzet van de accounthouder. Wanneer sprake is van een dergelijke bepaling, dan wordt dit vermeld in combinatie met de wedaanbieding.

4)    Try-scorers (eerste/laatste/altijd/team) – Voor alle weddenschappen wordt eventuele extra tijd (overtime) meegeteld. Enige weddenschappen op spelers op speeldag 17 zijn geldig, ongeacht de deelname van de speler aan de wedstrijd. Inzetten op spelers die niet starten op speeldag 17 worden terugbetaald.

5)    Voor alle overige weddenschappen met betrekking tot de prestaties van een of meer spelers, moeten de genoemde speler(s) deelnemen vanaf het begin van de wedstrijd om geldig te zijn.

6)    Het afhandelen van spelergerelateerde weddenschappen in wedstrijden/evenementen/toernooien wordt gebaseerd op het resultaat na een eventuele verlenging (overtime), tenzij anders vermeld.

7)    Alle weddenschappen blijven geldig, ongeacht enige wijzigingen in speellocaties.

 

12.23.    Rugby Union

1)    Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen met betrekking tot wedstrijden en teamprestaties afgehandeld op basis van het resultaat aan het einde van de 2e helft (na 80 minuten spelen).

2)    Bepaalde competities/evenementen kunnen aanbiedingen hebben die relevant zijn voor een bepaalde periode/wedstrijd die in gelijkspel kan eindigen, of aan het einde van de normale 80 speelminuten of zelfs nadat de eventuele verlenging (extra tijd) is gespeeld. In dergelijke gevallen worden de weddenschappen afgehandeld volgens de zogenaamde "dead-heat"-regel, waarbij de uitbetaling wordt berekend nadat de noteringen zijn verdeeld en dan vermenigvuldigd met de inzet, onafhankelijk van het feit of de netto uitbetaling lager is dan de inzet van de accounthouder. Wanneer sprake is van een dergelijke bepaling, dan wordt dit vermeld in combinatie met de wedaanbieding.

3)    Try-scorers (eerste/laatste/altijd/team) – Voor alle weddenschappen wordt eventuele extra tijd (overtime) meegeteld. Enige weddenschappen op spelers op speeldag 22 zijn geldig, ongeacht de deelname van de speler (of het gebrek hieraan) aan de wedstrijd. Inzetten op spelers die niet starten op speeldag 22 worden terugbetaald.

4)    Tenzij anders bepaald, dient voor alle overige weddenschappen met betrekking tot de prestaties van een of meer spelers, de genoemde speler(s) deel te nemen aan de wedstrijd vanaf het begin om geldig te zijn.

5)    Het afhandelen van spelergerelateerde weddenschappen in wedstrijden/evenementen/toernooien wordt gebaseerd op het resultaat na een eventuele verlenging (overtime), tenzij anders vermeld.

6)    Alle weddenschappen blijven geldig, ongeacht eventuele wijzigingen in speellocaties.

 

12.24    . Squash

1)    De voorwaarden en bepalingen van Tennis zijn waar mogelijk van toepassing.

 

12.25    . Speedway

1)    Alle aanbiedingen worden afgehandeld op basis van de officiële resultaten die gepubliceerd worden door de gezaghebbende organisatie na afloop van de laatste geplande heat. Promoties, demoties, beroepen en/of straffen die worden ingediend na afloop van het evenement waarnaar de weddenschap verwijst, worden genegeerd.

2)    "Wedstrijd"-weddenschappen tussen twee teams/coureurs worden afgehandeld op basis van de officiële resultaten, ongeacht het aantal voltooide heats.

3)    "Meer dan / minder dan"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden/evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de stopzetting en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voor de stopzetting. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal sets waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie creëren waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen beïnvloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de tennis-sectie ter referentie.

4)    Voor geldige "Handicap"-aanbiedingen moeten alle geplande heats voltooid worden behalve voor evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de stopzetting en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding. Deze aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de tennis-sectie ter referentie.

5)    Alle "Head-to-Head"- en “meer dan / minder dan”-weddenschappen aangaande de prestatie van een of meer coureurs in een evenement/heat worden geacht geldig te zijn, wanneer alle genoemde coureurs deelnemen aan ten minste één heat.

6)    Voor geldige weddenschappen die verwijzen naar een bepaalde heat, moet de betreffende heat voltooid worden, en moeten alle genoemde deelnemers meedoen aan de betreffende heat.

 

12.26.    Surfen

1)    Alle weddenschappen zijn geldig, ongeacht uitstel, verandering van locatie, enz., mits het evenement binnen de officiële periode wordt gehouden, zoals vastgesteld door de organisatie.

2)    Een duel dat verwijst naar de prestaties van een of meerdere surfers zijn geldig als alle ingeschreven surfers in de betreffende heat/evenement starten.

3)    Bepaalde competities/evenementen kunnen aanbiedingen hebben die relevant zijn voor de prestaties in een evenement waar twee of meer genoemde surfers worden uitgeschakeld in dezelfde ronde. In dit geval worden de weddenschappen afgehandeld volgens de zogenaamde "dead-heat"-regel, waarbij de uitbetaling wordt berekend nadat de noteringen zijn verdeeld en dan vermenigvuldigd met de inzet, onafhankelijk van het feit of de netto uitbetaling lager is dan de inzet van de accounthouder. Wanneer sprake is van een dergelijke bepaling, dan wordt dit vermeld in combinatie met de wedaanbieding.

 

12.27.    Zwemmen

1)    Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op zwemmen vastgesteld op basis van de resultaten na de laatste fase van de betreffende competitie. Als geen van de genoemde deelnemers meedoet aan de laatste fase, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij de gezaghebbende organisatie specifieke beslissende procedures volgt, in welk geval de weddenschap geldig wordt geacht.

2)    Alle wedaanbiedingen worden afgehandeld op basis van de eerste officiële resultaten die worden gepubliceerd. 36WIN houdt echter rekening met wijzigingen die binnen 24 uur na het voltooien van het evenement worden aangebracht in de officiële resultaten, en zal dienovereenkomstig (opnieuw) afhandelen. Om dergelijke situaties in behandeling te nemen, moet een protest uitsluitend van toepassing zijn op incidenten die plaatsvinden tijdens het evenement, zoals een lijnfout, of een valse start bij een estafette. Dopingzaken worden niet in behandeling genomen. De beschikbare resultaten aan het einde van de eerder genoemde 24 uur worden als bindend beschouwd, ongeacht enige nadere protesten, wijzigingen in de officiële uitslag, enz.

3)    Als twee of meer deelnemers deelnemen in verschillende heats tijdens een competitie, worden alle Head-To-Head-aanbiedingen tussen deze twee deelnemers ongeldig geacht, tenzij er een volgend stadium van de competitie is, waar ten minste één van de deelnemers zich voor kwalificeert.

4)    Een deelnemer die wordt gediskwalificeerd wegens een overtreding van de startprocedure (valse start) wordt geacht te hebben deelgenomen aan het evenement.

 

12.28.    Tennis en racketsporten (badminton, rackleton, squash & tafeltennis)

1)    Alle weddenschappen blijven geldig mits de wedstrijd/aanbieding in het kader van het toernooi wordt gespeeld, ongeacht enige wijzigingen (voor dan wel tijdens de wedstrijd) in condities (binnen/buiten) en/of type ondergrond, tenzij andere overeenkomsten zijn gesloten.

2)    "Wedstrijd"-weddenschappen zijn gebaseerd op het algemene principe van voortgang in of winst van een toernooi, afhankelijk van naar welke fase van de competitie de wedstrijd verwijst. De speler/het team dat doorgaat naar de volgende ronde of het toernooi wint, wordt geacht de winnaar te zijn van de weddenschap, ongeacht de duur van de wedstrijd, opgaves, diskwalificaties, enz. Deze weddenschappen zijn geldig wanneer er minimaal één set wordt voltooid.

3)    "Meer dan / minder dan" en "Handicap"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voor de onderbreking. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal sets waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie creëren waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen beïnvloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. De volgende voorbeelden zijn ter illustratie:

 

Voorbeeld 1 - Meer dan / minder dan: Er vindt een opgave plaats in een wedstrijd over drie sets met een score van 7-6, 4-4) De aanbiedingen: “Totaal aantal games set 2 – 9,5” (of enige lagere lijn dan dat aantal) en “Totaal aantal games in wedstrijd – 22,5” (of enige lagere lijn dan dat aantal) worden zo afgehandeld dat “Meer dan”-weddenschappen winnen en “Minder dan”-weddenschappen verliezen. Weddenschappen op hogere lijnen worden ongeldig verklaard.

Voorbeeld 2 - Handicap: Er vindt een opgave plaats aan het begin van de 3e set in een wedstrijd over 5 sets op een stand van 1-1) Weddenschappen op +2,5/-2,5 sets worden respectievelijk afgehandeld als winnend en verliezend. Aanbiedingen op lagere lijnen worden ongeldig verklaard.

 

4)    Voor alle geldige "correcte score" (namelijk setwedden en gamewedden), "Oneven / Even" en aanbiedingen die verwijzen naar de winnaar van een bepaalde periode in een wedstrijd (bijv. "Welke speler wint de eerste set?" en "Set 2 – Game 6: winnaar") moet het betreffende deel van de wedstrijd voltooid zijn.

5)    Voor alle typen aanbiedingen die hierboven niet genoemd worden moet ten minste één set voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve voor aanbiedingen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst.

6)    In dubbelpartijen worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, als enige van de genoemde spelers wordt vervangen.

7)    Enige verwijzing naar "Grand Slams" zijn gebaseerd op de toernooien in het betreffende seizoen, waaraan de ITF de genoemde definitie toeschrijft, ongeacht van de locatie, datum of enige andere wijzigingen.

8)    Tenzij dit expliciet vermeld wordt, worden alle weddenschappen op Davis Cup-partijen ongeldig verklaard, als wordt besloten de wedstrijden in een ander formaat te spelen dan "beste van 5 sets", (bijv. beste van 3 sets).

9)    Aanbiedingen met betrekking tot de Davis Cup worden aangeboden onder de expliciete veronderstelling dat de betreffende confrontatie onderdeel uitmaakt van de zogenoemde "rubbers" voor de volgende beschikbare enkelspelsessie, die normaliter bestaat uit twee enkelspelpartijen per sessie. Alle weddenschappen worden geannuleerd op wedstrijden die bedoeld zijn voor de eerste of tweede rubber (normaliter de enkelspelpartijen op vrijdag) waarvoor de deelnemers gewijzigd zijn, ongeacht het feit dat dezelfde ontmoeting zou kunnen plaatsvinden tijdens dezelfde ronde.

10)    Resultaten uit een "Pro Set" zijn alleen geldig voor de volgende wedaanbiedingen: "Wedstrijd", "Set handicap", "Setwedden" en "Totaal aantal sets". Alle andere soorten aanbiedingen worden ongeldig verklaard, met uitzondering van wedaanbiedingen waarvan de uitslag al is bepaald.

11)    In gevallen waarin een "Wedstrijd tie-break" wordt gebruikt door de organiserende commissie/bond als de doorslaggevende factor bij het bepalen van de uitslag van de wedstrijd, dan geldt de "wedstrijd tie-break" slechts als 1 "game" waar van toepassing. (Voorbeeld: een wedstrijd met de volgende scores: 6-4 (set 1), 2-6 (set 2) en 10-8 (wedstrijd tie-break) resulteert in deelnemer/team A die 9 games (6+2+1) wint terwijl deelnemer/team B 10 gewonnen games (4+6+0) krijgt toegekend.

 

12.29.    Volleybal

1)    Alle punten die worden verzameld tijdens de zogenaamde “Gouden set” tellen niet mee bij de afhandeling van wedaanbiedingen die betrekking hebben op die bepaalde wedstrijd, met uitzondering van weddenschappen die betrekking hebben op toernooivoortgang en toernooitotalen.

2)    Het afhandelen van spelergerelateerde weddenschappen in wedstrijden/evenementen/toernooien wordt gebaseerd op het resultaat na een eventuele verlenging (overtime), tenzij anders vermeld.

3)    "Head-to-Head"- en “meer dan / minder dan”-weddenschappen aangaande de prestatie van een of meer spelers in de wedstrijd/het evenement/het toernooi worden geacht geldig te zijn, wanneer alle genoemde spelers op een bepaald moment deelnemen aan de wedstrijd/het evenement/het toernooi.

4)    "Meer dan / minder dan" en "Handicap"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voor de onderbreking. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal sets waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie creëren waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen beïnvloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de afdeling Tennis ter referentie.

5)    Voor alle geldige "correcte score"-aanbiedingen, "Oneven / Even" en aanbiedingen die verwijzen naar de winnaar van een bepaalde periode/termijn in een wedstrijd (bijv. "Welke team wint de 1e set?" en "Set 2 – Race naar 15 punten: winnaar") moet het betreffende deel van de wedstrijd voltooid zijn.

6)    Alle soorten aanbiedingen welke niet hierboven zijn genoemd, eisen dat er minimaal één set wordt voltooid anders wordt de weddenschap ongeldig verklaard, met uitzondering van weddenschappen waarvan de uitkomst al vóór de onderbreking en eventuele verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitkomst kan produceren.

 

12.30.    Wintersporten

1)    De volgende sectie is geldig voor de volgende sporten: Alpineskiën, biatlon, langlaufen, freestyle, Noordse combinatie, shorttrack, schansspringen, snowboarden en schaatsen.

2)    Resultaten van een competitie worden geldig geacht als het een geldige competitie wordt verklaard voor de betreffende categorie door de gezaghebbende organisatie van die sport. Dit is van toepassing in het geval een evenement wordt ingekort, zoals een wedstrijd met één sprong in plaats van twee, of als een evenement verplaatst worden naar een andere locatie.

3)    In het geval van afgelaste/afgebroken evenementen, worden alle aanbiedingen waarvan de uitkomst al bepaald waren voor de stopzetting en waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst geldig geacht. Deze aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld.

4)    Alle aanbiedingen worden ongeldig geacht, als het originele/vermelde formaat van een evenement volledig wordt veranderd, zoals de hoogte van de schans bij schansspringen, de stijl bij langlaufen, enz.

5)    36WIN behoudt zich het recht voor Tattersalls regel 4 toe te passen in geval van een niet-starter in een “Groep”-wedaanbieding (“Beste van X”).

6)    Aanbiedingen die betrekking hebben op bepaalde wintersportevenementen (met uitzondering van bijvoorbeeld weddenschappen die betrekking hebben op algemene classificaties, Olympische, wereldbeker- en regionale toernooien), worden aangeboden met de expliciete aanname dat het betreffende evenement wordt gehouden in die bepaalde sport/discipline. Wanneer een bepaald evenement om wat voor reden dan ook wordt verplaatst en een exact gelijk evenement voor die sport/discipline wordt gehouden op dezelfde locatie, niet meer dan 72 uur later, dan zijn de weddenschappen geldig voor het als volgende geplande evenement voor die sport/discipline. Als bijvoorbeeld twee verschillende wedstrijden voor dezelfde sport/discipline zijn gepland voor vrijdag en zaterdag, en de wedstrijd van vrijdag wordt verplaatst naar zaterdag of zondag, dan worden de weddenschappen voor de wedstrijd van vrijdag afgehandeld op basis van het eerstvolgende geplande evenement, in dit geval de wedstrijd op zaterdag. In gevallen waarbij slechts 1 evenement is gepland voor die sport/discipline en de starttijd wordt minder dan 72 uur verschoven, blijven weddenschappen geldig en worden dienovereenkomstig afgehandeld. Als er binnen 72 uur na de oorspronkelijke geplande tijd geen evenement met dezelfde eigenschappen worden gehouden, dan worden de weddenschappen ongeldig.

7)    In een "Head-to-Head" tussen twee of drie deelnemers moet ten minste één van de genoemde deelnemers de laatste ronde/etappe/sprong waar de weddenschap betrekking op heeft voltooien, anders worden de weddenschappen ongeldig. Deze bepaling is niet van toepassing op Cross-country Sprint-evenementen die verschillende eliminatiefasen bevatten, en ook skispringen. In deze gevallen wordt de afhandeling bepaald door de officiële classificatie, ongeacht of er genoemde deelnemers zijn die de laatste ronde/etappe/sprong voltooien.

 

12.31.    Overig (non-sport-/speciale weddenschappen)

1)    De voorwaarden in deze sectie zijn van toepassing op alle aanbiedingen die niet redelijkerwijs kunnen worden geclassificeerd onder de verschillende sportcategorieën (bijv. tv-programma's, politiek, awards en prijzen, schoonheidsverkiezingen, entertainment en dergelijke). Wanneer van toepassing, en tenzij anders vermeld in deze sectie of in de aanbieding, worden deze aanbiedingen afgehandeld op basis van de regels van 36WIN onder art.B.11. 

2)    Tenzij hieronder anders vermeld of in verband met de wedaanbieding, zijn alle weddenschappen die onder deze sectie vallen geldig totdat een officieel resultaat wordt gepubliceerd, ongeacht enige vertraging in de aankondiging, extra stemrondes, enz. die nodig kunnen zijn om de uitkomst te bepalen.

3)    Alle openstaande aanbiedingen aangaande deelnemers die zich hebben teruggetrokken uit/ zijn uitgeschakeld bij tv-shows (vrijwillig, dan wel beslist door de organisatie) worden afgehandeld als verloren. Mocht dezelfde deelnemer de competitie op een later tijdstip weer bij de competitie voegen, dan wordt hij/zij behandeld als een nieuwe deelnemer, dus eerdere weddenschappen blijven afgehandeld als verloren.

4)    Weddenschappen over het vertrekken van een deelnemer zijn uitsluitend geldig voor de volgende geplande show. Enige wijzigingen in de methode van uitschakeling, het aantal deelnemers/de specifieke deelnemers die tijdens hetzelfde programma kunnen worden uitgeschakeld of enige andere factoren die niet redelijkerwijs verwacht konden worden, resulteren in het ongeldig verklaren van weddenschappen die verwijzen naar "Volgende uitschakeling", enz.

5)    In het geval een show wordt beëindigd voordat een officiële winnaar bekend is gemaakt, dan worden de weddenschappen afgehandeld als gelijkspel tussen de deelnemers die nog niet zijn uitgeschakeld. Winst/Plaatsing-weddenschappen op deelnemers die al uitgeschakeld zijn, worden afgehandeld als verloren.

 

12.32.    Gemengde vechtsporten

1)    De voorwaarden en bepalingen voor boxen zijn waar mogelijk van toepassing.

 

12.33.    Snooker

 1. Alle weddenschappen blijven geldig mits de wedstrijd/aanbieding in het kader van het toernooi wordt gespeeld, ongeacht eventuele wijzigingen in het programma etc., tenzij andere afspraken zijn gemaakt.
 2. "Wedstrijd"-weddenschappen zijn gebaseerd op het algemene principe van voortgang in of winst van een toernooi, afhankelijk van naar welke fase van de competitie de wedstrijd verwijst. De speler die doorgaat naar de volgende ronde of het toernooi wint, wordt geacht de winnaar te zijn van de weddenschap, ongeacht de duur van de wedstrijd, opgaves, diskwalificaties, enz. Deze weddenschappen zijn geldig wanneer er minimaal één set wordt voltooid.
 3. "Meer/minder"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden/evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voordat de onderbreking plaatsvond. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal frames waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie creëren waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen beïnvloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.
 4. Voor geldige "Handicap"-aanbiedingen moeten alle geplande frames voltooid worden behalve voor evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de stopzetting en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding. Deze aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.
 5. Voor alle geldige "correcte score"- en "Oneven / Even"-aanbiedingen en aanbiedingen die verwijzen naar de winnaar van een bepaalde periode/termijn in een wedstrijd (bijv. "Welke speler wint de 1e set?" of "Eerste speler die X frames bereikt) moet het betreffende deel van de wedstrijd voltooid zijn.
 6. Voor alle typen aanbiedingen die hierboven niet genoemd worden moet ten minste één frame voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve voor aanbiedingen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst.

 

12.34.    Darts

 1. Alle weddenschappen blijven geldig mits de wedstrijd/aanbieding in het kader van het toernooi wordt gespeeld, ongeacht eventuele wijzigingen in het programma etc., tenzij andere afspraken zijn gemaakt.
 2. "Wedstrijd"-weddenschappen zijn gebaseerd op het algemene principe van voortgang in of winst van een toernooi, afhankelijk van naar welke fase van de competitie de wedstrijd verwijst. De speler die doorgaat naar de volgende ronde of het toernooi wint, wordt geacht de winnaar te zijn van de weddenschap, ongeacht de duur van de wedstrijd, opgaves, diskwalificaties, enz.
 3. "Meer dan / minder dan"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden/evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is vóór de stopzetting en/of waarbij hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voor de stopzetting. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal rondes waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie creëren waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen beïnvloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.
 4. Voor geldige "Handicap"-aanbiedingen moeten alle geplande sets voltooid worden behalve voor evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de stopzetting en/of waarbij de hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding. Deze aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.
 5. Voor alle geldige "correcte score"- en "Oneven / Even"-aanbiedingen en aanbiedingen die verwijzen naar de winnaar van een bepaalde periode/termijn in een wedstrijd (bijv. "Welke speler wint de 1e set?" of "Eerste speler die X sets bereikt) moet het betreffende deel van de wedstrijd voltooid zijn.
 6. Voor alle typen aanbiedingen die hierboven niet zijn genoemd moet ten minste één set voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve voor aanbiedingen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en waarbij eventuele hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst.

 

 

 
Copyright © 2019 36win. Alle rechten voorbehouden.
Deze site wordt vergund en geregulariseerd door de Kansspelcommissie

Copyright © 2020 - 36win.be. All rights reserved

logo Belgium logo 21+